Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you understand this language? Play Button aing heeyu teeying naay Khong? Anh hiểu tiếng này không?
Play Button We are here to help you. Play Button choong toy ah daay deh zoop aing Chúng tôi ở đây để giúp anh
Play Button I do not understand your language. Play Button toy Khong heeyu teeying koo ah aing Tôi không hiểu tiếng của anh
Play Button There is no one available who speaks this language. Play Button ah daay Khong kor ay beeyit noy teeying naay Ở đây không có ai biết nói tiếng này
Play Button Try to answer my questions with "yes" or "no." Play Button ko gang jah laay noong kaw hoy koo ah toy bang "vang" hay "Khong" Cố gắng trả lời những câu hỏi của tôi bằng "Vâng" hay "Không"
Play Button Move your head like this for "yes." Play Button lak kaay daw koo ah aing noo vaay Khee noy "vang" Lắc cái đầu của anh như vậy khi nói "vâng"
Play Button Move your head like this for "no." Play Button lak kaay daw koo ah aing noo vaay Khee noy "Khong" Lắc cái đầu của anh như vậy khi nói "không"
Play Button Do you know where you are? Play Button aing beeyit aing dang ah daw Khong? Anh biết anh đang ở đâu không?
Play Button Are you thirsty? Play Button aing Khat new ak Khong? Anh khát nước không?
Play Button Are you hungry? Play Button aing doy boong Khong? Anh đói bụng không?
Play Button Do you need to urinate? Play Button aing kan dee teeyu Khong? Anh cần đi tiểu không?
Play Button Do you need to defecate? Play Button aing kan dee kaw Khong? Anh cần đi cầu không?
Play Button Do you want a cigarette? Play Button aing moon mot deeyu too ak Khong? Anh muốn một điếu thuốc không?
Play Button I understand. Play Button toy heeyu Tôi hiểu
Play Button I do not understand. Play Button toy Khong heeyu Tôi không hiểu
Play Button We will try to contact someone from your group. Play Button choong toy sair ko gang leeyin lak vuy mot nguee jorng nom koo ah aing Chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc với một người trong nhóm của anh
Play Button Please. Play Button seen Xin
Play Button Thank you. Play Button kam un Cám ơn
Play Button You are welcome. Play Button Khong kor chee Không có chi
Play Button Thank you for talking with me. Play Button kam un aing dah noy choo en vuy toy Cám ơn anh đã nói chuyện với tôi
Play Button I will talk with you again. Play Button toy sair noy choo en laay vuy aing Tôi sẽ nói chuyện lại với anh
Play Button Good-bye. Play Button tam beeyit Tạm biệt
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page