Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you feel sick? Play Button aing kam taay bee been Khong? Anh cảm thấy bị bịnh không?
Play Button Did you begin to feel sick today? Play Button aing bat daw kam taay bee been hom naay faay Khong? Anh bắt đầu cảm thấy bị bịnh hôm nay phải không?
Play Button How many days have you felt sick? Play Button aing kam taay bee been may ngay zoy? Anh cảm thấy bị bịnh mấy ngày rồi?
Play Button Is the sickness here? Play Button been ah cho naay faay Khong? Bịnh ở chỗ này phải không?
Play Button Do you feel nauseated? Play Button aing kam taay boon non Khong? Anh cảm thấy buồn nôn không?
Play Button Did the nausea start today? Play Button kam zak moon boon non bat daw hom naay faay Khong? Cảm giác muốn buồn nôn bắt đầu hôm nay phải không?
Play Button How many days have you had the nausea? Play Button aing kam taay boon non may ngay zoy? Anh cảm thấy buồn nôn mấy ngày rồi?
Play Button Have you been vomiting? Play Button aing kor bee oy chooh ah? Anh có bị ói chưa?
Play Button Is there any blood in your vomit? Play Button aing kor oy zah maw Khong? Anh có ói ra máu không?
Play Button Is there any black color in your vomit? Play Button aing kor oy zah kaay zee maw den Khong? Anh có ói ra cái gì màu đen không?
Play Button Have you had any diarrhea? Play Button aing kor bee teeyu chaay Khong? Anh có bị tiêu chảy không?
Play Button How many times have you had diarrhea today? Play Button hom naay, aing bee teeyu chaay may lan zoy? Hôm nay, anh bị tiêu chảy mấy lần rồi?
Play Button Would your diarrhea today fill this? Play Button hom naay, aing teeyu chaay kor daay kaay naay Khong? Hôm nay, anh tiêu chảy có đầy cái này không?
Play Button What color is the diarrhea? Play Button fun teeyu chaay maw zee? Phân tiêu chảy màu gì?
Play Button Is it red? Play Button maw dor Khong? Màu đỏ không?
Play Button Is it yellow? Play Button maw vang Khong? Màu vàng không?
Play Button Is it green? Play Button maw saing lah kaay Khong? Màu xanh lá cây không?
Play Button Is it black? Play Button maw den Khong? Màu đen không?
Play Button When was the last time you had a bowel movement? Play Button lan koo ee aing dee kaw Khee naaw? Lần cuối anh đi cầu khi nào?
Play Button Has there been any blood in your stool? Play Button kor maw ah jowng fun koo ah aing Khong? Có máu ở trong phân của anh không?
Play Button Are you bleeding from your rectum? Play Button aing kor bee chaay maw too zoo ut Khong? Anh có bị chảy máu từ ruột không?
Play Button Have your stools been black? Play Button fun koo ah aing kor maw den Khong? Phân của anh có màu đen không?
Play Button Do you have fever? Play Button aing kor bee sot Khong? Anh có bị sốt không?
Play Button For how many days have you had a fever? Play Button aing dah bee sot may ngay zoy? Anh đã bị sốt mấy ngày rồi?
Play Button Does it burn when you urinate? Play Button aing kor bee zat Khee teeyu Khong? Anh có bị rát khi tiểu không?
Play Button Does it hurt when you urinate? Play Button aing kor bee daw Khee teeyu Khong? Anh có bị đau khi tiểu không?
Play Button Are you urinating more than usual? Play Button aing kor dee teeyu neeyu hun been too ung Khong? Anh có đi tiểu nhiều hơn bình thường không?
Play Button Is there blood in the urine? Play Button kor maw chong new uk teeyu Khong? Có máu trong nước tiểu không?
Play Button When did you eat last? Play Button lan koo oy aing an Khee naaw? Lần cuối anh ăn khi nào?
Play Button Are you hungry? Play Button aing doy boong Khong? Anh đói bụng không?
Play Button Do you have worms? Play Button aing kor zoon Khong? Anh có giun không?
Play Button Do you have malaria? Play Button aing kor bee sot zet Khong? Anh có bị sốt rét không?
Play Button Do you have tuberculosis? Play Button aing kor bee laaw foy Khong? Anh có bị lao phổi không?
Play Button Do you know what I mean by the term HIV? Play Button aing kor beeyit ee ngee ah koo ah too hak ee veh Khong? Anh có biết ý nghĩa của từ hắc i vê không?
Play Button Do you know what I mean by the term AIDS? Play Button aing kor beeyit ngee eh koo ah too see dah Khong? Anh có biết nghĩa của từ si- đa không?
Play Button Are you infected with the HIV virus? Play Button aing kor bee neem vee zoot hak ee veh Khong? Anh có bị nhiễm vi rút hắc i vê không?
Play Button Do you have AIDS? Play Button aing kor bee see dah Khong? Anh có bị si-đa không?
Play Button You need a blood test for the HIV virus. Play Button choong toy kan too maw deh set ngeem hak ee veh Chúng tôi cần thử máu để xét nghiệm hắc i vê
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page