Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have pain in this joint I'm touching? Play Button aing kor bee daw ah Khup soo ung naay Khee toy doong vaaw Khong? Anh có bị đau ở khớp xương này khi tôi đụng vào không?
Play Button Do you have pain in any other joint? Play Button aing kor bee daw ah Khup soo ung Khak Khong? Anh có bị đau ở khớp xương khác không?
Play Button Which joint hurts the most? Play Button Khup soo ung naaw daw neeyu nyut? Khớp xương nào đau nhiều nhất?
Play Button Do you have pain in this muscle I'm touching? Play Button aing kor bee daw ah kuh bap naay Khee toy doong vaaw Khong? Anh có bị đau ở cơ bắp này khi tôi đụng vào không?
Play Button Do you have pain in any other muscle? Play Button aing kor bee daw ah kuh bap Khak Khong? Anh có bị đau ở cơ bắp khác không?
Play Button Where is the muscle pain? Play Button kuh bap daw ah daw? Cơ bắp đau ở đâu?
Play Button Is this muscle cramping? Play Button kuh bap naay kor bee choo ut zoot Khong? Cơ bắp này có bị chuột rút không?
Play Button Have you ever had any broken bones? Play Button aing kor bee gay soo ung lan naaw choo ah? Anh có bị gãy xương lần nào chưa?
Play Button What bones have you broken? Play Button aing bee gay soo ung naaw? Anh bị gãy xương nào?
Play Button Does it hurt when I do this? Play Button kor bee daw Khee toy lam noo vay Khong? Có bị đau khi tôi làm như vậy không?
Play Button Do this. Play Button lam noo vay Làm như vậy
Play Button You need an X-ray of your bone. Play Button aing kan choop eks kwan cho soo ung koo ah aing Anh cần chụp x quang cho xương của anh
Play Button I will examine the X-ray and tell you what I see. Play Button toy sair sem heen choop eks kwaing koo ah aing vah chor aing beeyit nor bee zee Tôi sẽ xem hình chụp X-quang của anh và cho anh biết nó bị gì
Play Button The bone is broken here. Play Button soo ung bee gay ah daay Xương bị gãy ở đây
Play Button The bone is not broken here. Play Button soo ung Khong bee gay ah daay Xương không bị gãy ở đây
Play Button You need a cast to help the bone heal. Play Button aing kan bor bot deh zoop soo ung laing laay Anh cần bó bột để giúp xương lành lại
Play Button Do not remove the cast. Play Button doong taaw bang bot Đừng tháo băng bột
Play Button Do not get the cast wet. Play Button doong deh kaay bang bot naay bee ew ut Đừng đễ cái băng bột này bị ướt
Play Button You need a splint to help the injury heal. Play Button aing kan bor nep deh zoop cho bee too ung naay laing laay Anh cần bó nẹp để giúp chỗ bị thương này lành lại
Play Button You may take the splint off to clean yourself. Play Button aing nen lay kaay nep naay zah vah too zooh ah vet too ung Anh nên lấy cái nẹp này ra và tự rửa vết thương
Play Button The splint must be replaced after you have cleaned yourself. Play Button kaay nep naay faay dew uk taay saw Khee aing too zooh ah vet too ung Cái nẹp này phải được thay sau khi anh tự rửa vết thương
Play Button You need a metal plate and screws to help the healing of your bone. Play Button aing kan mot meeying kim lwaay vah may korn ok kim lwaay deh zoop soo ung koo ah aing leeyin laay Anh cần một miếng kim loại và mấy con ốc kim loại để giúp xương của anh liền lại
Play Button We need to take you to the Operating Room to perform an operation on you. Play Button choong toy kan dooh ah aing den fong mo deh mo chor aing Chúng tôi cần đưa anh đến phòng mổ để mổ cho anh
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page