Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have an intrauterine device (birth control device)? Play Button chee kor dat vong jaing taay Khong? Chị có đặt vòng tránh thai không?
Play Button Have you had missed periods of menstruation recently? Play Button zaaw naay chee kor bee jeh keen Khong? Dạo này chị có bị trễ kinh không?
Play Button Do you use pills for birth control? Play Button chee kor zoong too uk ngoo uh taay Khong? Chị có dùng thuốc ngừa thai không?
Play Button Are you pregnant? Play Button chee kor taay Khong? Chị có thai không?
Play Button Could you be pregnant? Play Button chee kor teh kor taay Khong? Chị có thể có thai không?
Play Button When was your last period? Play Button kee kin koo oy koo uh chee Khee naaw? Kỳ kinh cuối của chị khi nào?
Play Button How many pregnancies have you had? Play Button chee kor taay may lan zoy? Chị có thai mấy lần rồi?
Play Button Are you having any vaginal discharge? Play Button chee kor bee hoo yit jan Khong? Chị có bị huyết trắng không?
Play Button Are you having vaginal bleeding? Play Button chee kor bee zah hoo yit hong Khong? Chị có bị ra huyết hồng không?
Play Button How long have you had vaginal bleeding? Play Button chee bee zah hoo yit baaw law zoy? Chị bị ra huyết bao lâu rồi?
Play Button Does the vaginal bleeding come and go? Play Button veeyik zah hoo yit naay look kor look Khong faay Khong? Việc ra huyết này lúc có lúc không phải không?
Play Button Is the vaginal bleeding constant? Play Button veeyik zah hoo yit naay leeyin tok faay Khong? Việc ra huyết này liên tục phải không?
Play Button Do you feel dizzy? Play Button chee kor bee chong mat Khong? Chị có bị chóng mặt không?
Play Button How many months have you been pregnant? Play Button chee kor taay may tang zoy? Chị có thai mấy tháng rồi?
Play Button How many children do you have? Play Button chee kor may korn? Chị có mấy con?
Play Button Have you been raped? Play Button kor Khee naaw chee bee ham Khong? Có khi nào chị bị hãm không?
Play Button We need to examine you carefully. Play Button choong toy kan Kham chor chee kee Chúng tôi cần khám cho chị kỹ
Play Button We will protect your privacy as much as we can. Play Button choong toy sair baaw veh su zeeying too koo ah chee toy dah mah choong toy kor teh Chúng tôi sẽ bảo vệ sự riêng tư của chị tối đa mà chúng tôi có thể
Play Button Does this hurt? Play Button kor bee daw Khong? Có bị đau không?
Play Button Do not push yet. Play Button Khoh an zan Khoan rặn
Play Button Push now. Play Button bay zah zan Bây giờ rặn
Play Button Push now as hard as you can. Play Button bay zah zan maing toy dah Bây giờ rặn mạnh tối đa
Play Button The baby is here. Play Button em bayr day zoy Em bé đây rồi
Play Button It is a boy. Play Button mot bayr chaay Một bé trai
Play Button It is a girl. Play Button mot bayr gaay Một bé gái
Play Button The baby looks healthy. Play Button dooh ah bayr jong Khoo eh Đứa bé trông khỏe
Play Button We will take good care of the baby. Play Button choong toy sair cham sok dooh ah bayr naay tot Chúng tôi sẽ chăm sóc đứa bé này tốt
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page