Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Open your eyes. Play Button mah mat zah Mở mắt ra
Play Button Close your eyes. Play Button nyam mat laay Nhắm mắt lại
Play Button Do you have any pain in your eyes? Play Button aing kor bee daw mat Khong? Anh có bị đau mắt không?
Play Button Do you wear corrective glasses? Play Button aing kor mang mat kin doong Khong? Anh có mang mắt kính đúng không?
Play Button Do you wear contact lenses? Play Button aing kor mang kin sat jon Khong? Anh có mang kính sát tròng không?
Play Button Is your vision clear in both eyes? Play Button haay mat koo ah aing deh oo nin zor faay Khong? Hai mắt của anh đều nhìn rõ phải không?
Play Button Which eye has a new problem? Play Button kon mat naaw kor van deh moy? Con mắt nào có vấn đề mới?
Play Button Do you see my fingers? Play Button aing kor taay noong ngorn taay koo ah toy Khong? Anh có thấy những ngón tay của tôi không?
Play Button Are they clear? Play Button taay zor Khong? Thấy rõ không?
Play Button How many fingers do you see right now? Play Button bay zah aing taay may ngorn? Bây giờ anh thấy mấy ngón?
Play Button I am going to be looking into your eyes with this. Play Button toy sair zoong kaay naay deh Kham mat aing Tôi sẽ dùng cái này để khám mắt anh
Play Button Keep your head still. Play Button zoo daw eeyin Giữ đầu yên
Play Button Look straight ahead and focus on an object. Play Button nin tang fee ah jew uk vah tap choong vaaw mot vat Nhìn thẳng phía trước và tập trung vào một vật
Play Button While I am looking into your eyes, continue to focus on that object. Play Button chowng Khee toy Kham mat aing, aing ku tap joon vaaw vat dor Trong khi tôi khám mắt anh, anh cứ tập trung vào vật đó
Play Button I am going to put some drops into your eye. Play Button toy sair nor vaay zot too uk vaaw mat aing Tôi sẽ nhỏ vài giọt thuốc vào mắt anh
Play Button I am going to blow a puff of air into your eye. Play Button toy sair toy Khong Khee vaaw mat aing Tôi sẽ thổi không khí vào mắt anh
Play Button Hold very still while I remove the foreign body in your eye. Play Button zoo eeyin chong Khee toy lay vat lah chown mat aing zah Giữ yên trong khi tôi lấy vật lạ trong mắt anh ra
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page