Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Bend your arm. Play Button kong taay koo ah aing laay Cong tay của anh lại
Play Button Bend your leg. Play Button kong chan koo ah aing laay Cong chân của anh lại
Play Button Breathe normally. Play Button tah been too ung Thở bình thường
Play Button Close your eyes. Play Button nam mat laay Nhắm mắt lại
Play Button Close your hand. Play Button nam taay laay Nắm tay lại
Play Button Close your mouth. Play Button ngam meeying laay Ngậm miệng lại
Play Button Cough. Play Button hor Ho
Play Button Cough some phlegm into this cup. Play Button Khat dam zah kaay chen naay Khạt đàm ra cái chén này
Play Button Hold this under your tongue. Play Button zoo nor ah zuwee luwee koo ah aing Giữ nó ở dưới lưỡi của anh
Play Button Hold your breath. Play Button neen tah Nín thở
Play Button Lie down. Play Button nam soo ung Nằm xuống
Play Button Lie flat. Play Button nam zoo oy tang zah Nằm duỗi thẳng ra
Play Button Lie on your abdomen. Play Button nam sap soo ung Nằm sấp xuống
Play Button Lie on your back. Play Button nam ngooh ah zah Nằm ngửa ra
Play Button Look at my finger as it moves. Play Button neen teh yu ngorn taay koo dung koo ah toy Nhìn theo ngón tay cử động của tôi
Play Button Look down. Play Button neen soo ung Nhìn xuống
Play Button Look straight. Play Button neen tang Nhìn thẳng
Play Button Look up. Play Button neen len Nhìn lên
Play Button Open. Play Button moh zah Mở ra
Play Button Open your eyes. Play Button moh mat zah Mở mắt ra
Play Button Open your hand. Play Button so eh taay zah Xòe tay ra
Play Button Open your mouth. Play Button moh meeying zah Mở miệng ra
Play Button Push here. Play Button an vaaw daay Ấn vào đây
Play Button Sit down. Play Button ngoy soo ung Ngồi xuống
Play Button Sit up. Play Button ngoy tang Ngồi thẳng
Play Button Squeeze here. Play Button seeyit chat ah daay Siết chặt ở đây
Play Button Stand on the scale. Play Button doong len kaay kan Đứng lên cái cân
Play Button Stand up. Play Button doong len Đứng lên
Play Button Take a deep breath in and out. Play Button heet saaw vaaw vah tah maing zah Hít sâu vào và thở mạnh ra
Play Button Touch my finger with this finger. Play Button lay ngorn taay naay doong vaaw ngorn taay koo ah toy Lấy ngón tay này đụng vào ngón tay của tôi
Play Button Touch your finger to your nose like this. Play Button lay ngorn taay sah len mooy nyoo vaay Lấy ngón tay sờ lên mũi như vậy
Play Button Turn around. Play Button kwaay mot vowng Quay một vòng
Play Button Turn onto this side. Play Button kwaay teh oo cheeyu naay Quay theo chiều này
Play Button Walk like this. Play Button dee nyoo vaay Đi như vậy
Play Button Walk towards me. Play Button dee laay fee ah toy Đi lại phía tôi
Play Button You need an X-ray of your chest. Play Button aing kan choop feem eks kwang ah nguk Anh cần chụp phim x quang ở ngực
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page