Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button You have been injured. Play Button aing toon bee too ung Anh từng bị thương
Play Button You are ill. Play Button aing bee been Anh bị bịnh
Play Button Lie still. Play Button nam eeyin Nằm yên
Play Button We will take care of you. Play Button choong toy sair cham sok cho aing Chúng tôi sẽ chăm sóc cho anh
Play Button Let us help you. Play Button deh choong toy zoop aing Để chúng tôi giúp anh
Play Button We must examine you carefully. Play Button choong toy faay Kham chor aing kee Chúng tôi phải khám cho anh kỹ
Play Button We will try to not hurt you further. Play Button choong toy sair ko gang Khong lam aing daaw tem Chúng tôi sẽ cố gắng không làm anh đau thêm
Play Button This will help protect you. Play Button deeyu naay sair zoop baaw veh aing Điều này sẽ giúp bảo vệ anh
Play Button Do exactly what we ask. Play Button lam chin sak teh oo choong toy ee yu kaw Làm chính xác theo chúng tôi yêu cầu
Play Button Keep your head very still. Play Button zoo daaw koo ah aing tat eeyin Giữ đầu của anh thật yên
Play Button Keep very still. Play Button zoo tat eeyin Giữ thật yên
Play Button Can you breathe? Play Button aing tah dew uk Khong? Anh thở được không?
Play Button Say your name out loud. Play Button noy ten koo ah aing lun len Nói tên của anh lớn lên
Play Button Do you hurt anywhere? Play Button aing bee daaw ah daaw? Anh bị đau ở đâu?
Play Button Show me where. Play Button chee chor toy cho naaw Chỉ cho tôi chỗ nào
Play Button Show me where it hurts worst. Play Button chee chor toy cho daaw neeyu nyut Chỉ cho tôi chỗ đau nhiều nhất
Play Button Does this hurt? Play Button cho naay daaw Khong? Chỗ này đau không?
Play Button Move all of your fingers. Play Button ku dong kak ngorn taay koo ah aing Cử động các ngón tay của anh
Play Button Move all of your toes. Play Button ku dong kak ngorn chan koo ah aing Cử động các ngón chân của anh
Play Button Open your eyes. Play Button maah mat zaah Mở mắt ra
Play Button Push against me. Play Button daay toy Đẩy tôi
Play Button You will feel better soon. Play Button aing sair taay maw Khoo eh hun Anh sẽ thấy mau khỏe hơn
Play Button You must stay here. Play Button aing faay ah laay day Anh phải ở lại đây
Play Button When did you have your last meal? Play Button aing an kum lan koo oy Khee naaw? Anh ăn cơm lần cuối khi nào?
Play Button When was your last bowel movement? Play Button aing dee kaw lan koo oy Khee naaw? Anh đi cầu lần cuối khi nào?
Play Button How often are you urinating? Play Button aing too ung dee teeyu Khong? Anh thường đi tiểu không?
Play Button Is it difficult to urinate? Play Button aing dee teeyu Khor Khong? Anh đi tiểu khó không?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page