Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button You are badly hurt. Play Button aing bee too ung zat nang Anh bị thương rất nặng
Play Button You are very sick. Play Button aing bee been zat nang Anh bị bịnh rất nặng
Play Button We need to take you to surgery. Play Button choong toy kan dooh ah aing dee mo Chúng tôi cần đưa anh đi mổ
Play Button We need to remove this. Play Button choong toy kan kat bor kaay naay Chúng tôi cần cắt bỏ cái này
Play Button We need to repair this. Play Button choong toy kan hoy fook kaay naay Chúng tôi cần hồi phục cái này
Play Button If we do not operate, you may die. Play Button neh oo choong toy Khong mo, aing kor teh bee chet Nếu chúng tôi không mổ, anh có thể bị chết
Play Button If we do not operate, you may lose this. Play Button neh oo choong toy Khong mo, aing kor teh bee mat kaay naay Nếu chúng tôi không mổ, anh có thể bị mất cái này
Play Button The operation is dangerous, but it is the only way to help you. Play Button moh zat ngoo yee hee yem, noon dor lah kak zoo ee nyat deh zoop aing Mổ rất nguy hiểm, nhưng đó là cách duy nhất để giúp anh
Play Button Do you understand that you need this surgery? Play Button aing kor heeyu zang aing kan moh Khong? Anh có hiểu rằng anh cẩn mổ không?
Play Button We will operate very carefully. Play Button choong toy sair moh zat kee Chúng tôi sẽ mổ rất kỹ
Play Button We want your permission before we operate on you. Play Button choong toy moon kor soo chap nan koo ah aing jew ak Khee choong toy moh chor aing Chúng tôi muốn có sự chấp nhận của anh trước khi chúng tôi mổ cho anh
Play Button May we operate on you? Play Button choong toy dew uk fep mo aing Khong? Chúng tôi được phép mổ anh không?
Play Button We will begin the operation as soon as we can. Play Button choong toy sair bat daaw moh ngaay Khee choong toy kor teh Chúng tôi sẽ bắt đầu mổ ngay khi chúng tôi có thể
Play Button This medicine will make you sleep. Play Button too ak naay sair lam chor aing ngoo Thuốc này sẽ làm cho anh ngủ
Play Button Have you had any surgeries? Play Button aing dah toong bee moh chooh ah? Anh đã từng bị mổ chưa?
Play Button Do you have any allergies, especially to medications? Play Button aing kor bee zee ewng zee vah dat beeyit laah vuy too ak Khong? Anh có bị dị ứng gì và đặc biết là với thuốc không?
Play Button Do you have high blood pressure/diabetes or blood sugar control problems? Play Button aing kor bee kaaw hoo yit ap tee oo doo ung haay noong van deh veh kee yem soh at loo ung doo ung jong maaw Khong? Anh có bị cao huyết áp, tiểu đường hay những vấn đề vể kiểm soát lượng đường trong máu không?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page