Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button You have been hurt. Play Button aing dah bee daw Anh đã bị đau
Play Button We are all working to help you. Play Button tat kah choong toy dang lam deh zoop aing Tất cả chúng tôi đang làm để giúp anh
Play Button Help us take care of you. Play Button zoop choong toy cham sok chor aing Giúp chúng tôi chăm sóc cho anh
Play Button We have to remove your clothes. Play Button choong toy faay kaay kwan aw koo ah aing Chúng tôi phải cởi quần áo của anh
Play Button Do you have any bad reactions to any medicine? Play Button aing kor bee noong fan oong foo zee vuy too ak Khong? Anh có bị những phản ứng phụ gì với thuốc không?
Play Button Have you eaten food in the past six hours? Play Button kak day saw teeyin dong ho, aing kor an zee Khong? Cách đây sáu tiếng đồng hồ, anh có ăn gì không?
Play Button Is this injury from a landmine? Play Button aing bee too ung ah baay min faay Khong? Anh bị thương ở bãi mìn phải không?
Play Button Were you shot? Play Button aing bee ban faay Khong? Anh bị bắn phải không?
Play Button Is this from a knife? Play Button too mot kon zaaw faay Khong? Từ một con dao phải không?
Play Button Is this from a rock? Play Button too mot kook dah faay Khong? Từ một cục đá phải không?
Play Button Is this from a vehicle crash? Play Button too mot voo mot doong sair faay Khong? Từ một vụ một đụng xe phải không?
Play Button Did a person do this to you? Play Button mot nguee lam aing bee too ung faay Khong? Một người làm anh bị thương phải không?
Play Button Did you lose consciousness after this happened? Play Button aing bee bat tin saw dor Khong? Anh bị bất tỉnh sau đó không?
Play Button Did you lose more than this much blood? Play Button aing dah bee mat maw neeyu hun loo ung maw naay faay Khong? Anh đã bị mất máu nhiều hơn lượng máu này phải không?
Play Button Point to all the parts of your body that hurt. Play Button chee zah tat kah kak fun bee daw jen kuh teh aing Chỉ ra tất cả các phần bị đau trên cơ thể anh
Play Button Does it hurt when I do this? Play Button Khee toy lam noo vaay cho naay bee daw Khong? Khi tôi làm như vậy chỗ này bị đau không?
Play Button Move this like this. Play Button ku downg cho naay noo vaay Cử động chỗ này như vậy
Play Button Turn over this way. Play Button kwa ay kwa ben naay Quay qua bên này
Play Button Did you inhale any smoke or very hot air? Play Button aing kor heet Khoy haay Khee nowng vaw nguee Khong? Anh có hít khói hay khí nóng vào người không?
Play Button Do your lungs hurt? Play Button foy aing kor bee daw Khong? Phổi anh có bị đau không?
Play Button Are you having trouble breathing? Play Button aing kor bee Khor tah Khong? Anh có bị khó thở không?
Play Button This will help avoid infection. Play Button deeyu naay sair zoop chaing neem choong Điều này sẽ giúp tránh nhiễm trùng
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page