Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button This will help you. Play Button deeyu naay sair zoop aing Điều này sẽ giúp anh
Play Button I have to put a small needle in you here. Play Button toy faay dat mot mooy kim nor ah cho naay koo ah aing Tôi phải đặt một mũi kim nhỏ ở chỗ này của anh
Play Button We need to give you fluid. Play Button choong toy kan faay choo en zik chor aing Chúng tôi cần phải truyền dịch cho anh
Play Button We need to give you blood. Play Button choong toy kan choo en maw chor aing Chúng tôi cần truyền máu cho anh
Play Button I need to put a tube into your throat. Play Button toy kan dat mot kaay ung vaw ko aing Tôi cần đặt một cái ống vào cổ anh
Play Button This tube will help you breathe better. Play Button kaay ong naay sair zoop aing tah zeh hun Cái ống này sẽ giúp anh thở dễ hơn
Play Button This tube may feel uncomfortable. Play Button kaay ong naay kor leh lam aing Khong twaay maay Cái ống này có lẽ làm anh không thoải mái
Play Button I need to put a tube through your nose to your stomach. Play Button toy kan dat mot kaay ung too mooy den baaw too koo ah aing Tôi cần đặt một cái ống từ mũi đến bao tử của anh
Play Button You need to swallow while I put this tube in your nose. Play Button aing kan faay noo at Khee toy dat kaay ong naay vaw mooy koo ah aing Anh cần phải nuốt khi tôi đặt cái ống này vào mũi của anh
Play Button Drink this while I gently place the tube into your nose. Play Button oo ung kaay naay Khee toy nair nang dat kaay ong naay vaaw mooy koo ah aing Uống cái này khi tôi nhẹ nhàng đặt cái ống này vào mũi của anh
Play Button This tube will drain your stomach. Play Button kaay ong naay sair lam sak baaw too koo ah aing Cái ống này sẽ làm sạch bao tử của anh
Play Button I have to put a small tube into your neck to give you fluid. Play Button toy faay dat mot kaay ong nor vaaw koh koo ah aing deh juwen zik chor aing Tôi phải đặt một cái ống nhỏ vào cổ của anh để truyền dịch cho anh
Play Button I need to put a tube in your chest. Play Button toy kan dat mot kaay ong vaaw nguk koo ah aing Tôi cần đặt một cái ống vào ngực của anh
Play Button This needle will release the air from your chest. Play Button kay kim naay sair lam tung Khee ah nguk koo ah aing Cây kim này sẽ làm thông khí ở ngực của anh
Play Button This will help your burns. Play Button kaay naay sair zoop vet fong koo ah aing Cái này sẽ giúp vết phỏng của anh
Play Button I need to cut your skin. Play Button toy kan kat zah koo ah aing Tôi cần cắt da của anh
Play Button We have to restrain you for your safety. Play Button vee so an too an koo ah aing, choong toy faay zo aing laay Vì sự an toàn của anh, chúng tôi phải giữ anh lại
Play Button You have been burned by a chemical. Play Button aing bee fowng zor ho ah chat Anh bị phỏng do hoá chất
Play Button We need to wash the chemicals from your skin. Play Button choong toy kan zooh ah sak ho ah chat ah zah koo ah aing Chúng tôi cần rửa sạch hóa chất ở da của anh
Play Button You will need to be completely washed. Play Button aing kan dew uk zooh ah sak ho an to an Anh cần được rửa sạch hoàn toàn
Play Button Hold this dressing and apply pressure. Play Button dat kaay gak naay vaw vet too ung mot look deh kam maw Đặt cái gạc này vào vết thương một lúc để cầm máu
Play Button I need to splint your arm. Play Button choong toy kan nep kan taay aing Chúng tôi cần nẹp cánh tay anh
Play Button I need to splint your leg. Play Button toy kan nep kaay chan aing Tôi cần nẹp cái chân anh
Play Button I am applying a tourniquet to stop the bleeding. Play Button toy kot kaay bang gah ro naay deh kam maw Tôi cột cái băng ga-rô này để cầm máu
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page