Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Have you urinated today? Play Button hom naay aing dah dee teeyu chooh ah? Hôm nay anh đã đi tiểu chưa?
Play Button Does your bladder feel full? Play Button aing kam taay bong daay day Khong? Anh cảm thấy bọng đái đầy không?
Play Button Do you have problems starting to urinate? Play Button aing kor van deh zee Khee bat daw teeyu Khong? Anh có vấn đề gì khi bắt đầu tiểu không?
Play Button Do you have an urge to urinate but are unable to pass urine? Play Button aing kor bee mak teeyu zat neeyu noong mah Khong teeyu dew uk? Anh có bị mắc tiểu rất nhiều nhưng mà không tiểu được?
Play Button Do you have any pain with urination? Play Button Khee teeyu aing kor bee daw Khong? Khi tiểu anh có bị đau không?
Play Button Urinate into this container. Play Button teeyu vaaw kaay lor naay Tiểu vào cái lọ này
Play Button You need a tube in your bladder. Play Button aing kan mot kaay ong chor bong daay koo ah aing Anh cần một cái ống cho bọng đái của anh
Play Button I am going to insert a tube into your bladder to drain urine. Play Button toy sair dat mot kaay ong tung teeyu vaaw bong daay koo ah aing deh zoot new ak teeyu zah Tôi sẽ đặt một cái ống thông tiểu vào bọng đái của anh để rút nước tiểu ra
Play Button This tube will empty the urine from your bladder. Play Button kaay ong naay sair zoot het new ak teeyu too bong daay koo ah aing Cái ống này sẽ rút hết nước tiểu từ bọng đái của anh
Play Button This tube will feel uncomfortable in you. Play Button kaay ong naay sair lam aing Khong twaay maay Cái ống này sẽ làm anh không thoải mái
Play Button Do not touch this tube. Play Button doong doong vaaw kaay ong naay Đừng đụng vào cái ống này
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page