Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Stop! Play Button doroo! Dúró!
Play Button Stop or I will shoot. Play Button doroo taabee kE pa eh Dúró tàbí kín pa ẹ́
Play Button Follow our orders. Play Button shay ohn koH tee aa we Ṣe n'kan tí a wí
Play Button Don't shoot. Play Button maa yE Máà yín
Play Button Put your weapon down. Play Button ko ohn koH eeja reh seeleh ko nkan ìjà rẹ sílẹ̀
Play Button Move. Play Button sU Sún
Play Button Come here. Play Button waa nee bee Wá ní bí
Play Button Follow me. Play Button teley mee Tẹ̀lé mi
Play Button Stay here. Play Button maa ko roo neebee Má à kú rò níbí
Play Button Wait here. Play Button doroo seebee Dúró síbí
Play Button Do not move. Play Button goH see beh Gan sí 'bẹ́
Play Button Stay where you are. Play Button doroo see bee towa Dúró sí bi t'owà
Play Button Come with me. Play Button teley mee kaalo Tẹ̀lé mi k'álọ
Play Button Take me to ___. Play Button moo mee lo see ___ Mú mi lọ sí ___
Play Button Be quiet. Play Button Pa noo eh mo Pa' nu ẹ mọ́
Play Button Slow down. Play Button roora saaree Rọra sáré
Play Button Move slowly. Play Button roora maa a lo Rọra má a lọ
Play Button Hands up. Play Button kaawo sokay K'áwọ́ s'ókè
Play Button Lower your hands. Play Button kaawo reh seeleh K'áwọ́ rẹ s'ílè
Play Button Lie down. Play Button dobaaleh Dọ̀bálẹ̀
Play Button Lie on your stomach. Play Button dojoo boleh D'ojú b'olẹ̀
Play Button Get up. Play Button deedeh Dìde
Play Button Surrender. Play Button kaawo meyjeejee sokay K'áwọ́ méjèjì s'ókè
Play Button You are a prisoner. Play Button elaywoH nee eh Ẹlẹ́wọ̀n ni ẹ́
Play Button We must search you. Play Button an laatee wo BoBo araa reh À n'láti wo gbogbo ara rẹ
Play Button Turn around. Play Button ko joo so ohn Kọ jú s'ọ̀ún
Play Button Walk forward. Play Button rE seewaajoo Rìn síwájú
Play Button Form a line. Play Button a too soojoo koH Ẹ to ò s'ójú kan
Play Button One at a time. Play Button nee ee koH koH ní ì kàn kan
Play Button You are next. Play Button ee wo lo koH Ìwọ ló kàn
Play Button No talking. Play Button ko see arooyeh Kò sí àròyé
Play Button Do not resist. Play Button maa shay aageedee Má ṣe agídí
Play Button Calm down. Play Button fara baaleh F'ara ba'lẹ̀
Play Button Give me. Play Button fU mee Fún mi
Play Button Do not touch. Play Button maa fowo koH Má f'ọwọ́ kàán
Play Button Do not remove. Play Button maa moo kooroo Má mu kúrò
Play Button Keep away. Play Button maa sU mo bee Má sún mọ́ bí
Play Button Let us pass. Play Button jeh kee a koja Jẹ́ kí a kọjá
Play Button Don't be frightened. Play Button maa bayroo Má bẹ̀rù
Play Button You can leave. Play Button oo lee maalo O lè máa'lọ
Play Button Go. Play Button maalo Máa'lọ
Play Button Go home. Play Button maalo seeleh Máa'lọ sílé
Play Button Open. Play Button shee Ṣí
Play Button Close. Play Button tee
Play Button Beware. Play Button shora Ṣọ́'ra
Play Button Bring me. Play Button ba mee moo Bá mi mú
Play Button Distribute. Play Button Pi Pín
Play Button Fill Play Button kU Kún
Play Button Lift Play Button Beh Gbé
Play Button Pour into Play Button daa see Dà sí i
Play Button Put Play Button fee Fi
Play Button Take Play Button moo
Play Button Load Play Button ko
Play Button Unload Play Button ko see leh kó sí lẹ̀
Play Button Help me. Play Button roH mee lo wo Ràn mí l'ọ́wọ́
Play Button Show me. Play Button fee ha mee Fi hàn mí
Play Button Tell me. Play Button so fU mee Sọ fún mi
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page