Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button General Play Button o ga jeh na ra Ọgá Jẹ́nẹ́rà
Play Button Admiral Play Button o ga adee mee ra Ọgá Àdìmírà
Play Button Colonel Play Button o ga ko na lee Ọgá Kọ́nẹ̀lì
Play Button Lieutenant Colonel Play Button o ga lefo tee naa tee ko na lee Ọgá Lẹ́fútẹ̀nàtì Kọ́nẹ̀lì
Play Button Commander Play Button o ga komaan da Ọgá Kọ̀mándà
Play Button Major Play Button o ga meyjo Ọgá Méjọ̀
Play Button Captain Play Button o ga kaapo tey nee Ọgá kápútènì
Play Button Lieutenant Play Button o ga lefo tee naa tee Ọgá Lẹ́fútẹ̀nàtì
Play Button Senior Sergeant Play Button o ga sin ya sar jan tee Ọgá síníọ̀ sájẹ́ntì
Play Button Soldier Play Button sho ja Ṣọ́jà
Play Button Airman Play Button o lo gU o foo roo foo Ológun òfúrufú
Play Button Seaman Play Button o lo gU o joo o mee Ológun ojú omi
Play Button Marine Play Button o lo gU maa ree nee Ológun Màrínì
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page