Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Where is my customs declaration? Play Button ee bo nee ee way ee boora ee bo day mee wa? Ibo ni ìwé ìbúra ibodè mi wà?
Play Button I do not have anything to declare. Play Button mee ko nee on ko on laatee fee ha Mi kò ni oun koun láti fi hàn
Play Button These goods are personal. Play Button awoH ay roo ee nee mee ray Àwọn ẹrù ìní mi rèé
Play Button Not for sale. Play Button ko see fU tee ta Kò sí fún títà
Play Button Can you help me fill out the forms? Play Button shay o lay roH mee lo wo laatee ko ee da ohn see awoH ee way yee? Ṣé o lè ràn mí l'ọ́wọ́ láti kọ ìdáhùn sí àwọn ìwé yìí?
Play Button Is this correct? Play Button shay ba yee nee? Ṣé báàyí ni?
Play Button Here is my passport. Play Button ee way ee rE a jo mee nee yee Ìwé ìrìn àjò mi nì yí
Play Button Here is my visa. Play Button feesa ee rE a jo mee nee yee Físà ìrìn àjò mi nì yí
Play Button I have no Naira. Play Button mee ko nee nay ra Mi kò ní náírà
Play Button Ad valorem Play Button o joo o wo Ojú owó
Play Button Ammunition Play Button awoH o ta ee bo Àwọn ọta ìbọn
Play Button Baggage Play Button a roo Ẹrù
Play Button Bill of lading Play Button ee way a roo Ìwé ẹrù
Play Button Cargo Play Button awoH a roo ohn la Àwọn ẹrù n'lá
Play Button Customs Play Button o nee boo day Oníbodè
Play Button Customs declaration Play Button ee boo ra ee boo day Ìbúra ibodè
Play Button Customs tax Play Button o wo o ree ee boo day Owó orí ibodè
Play Button Customs worker Play Button o shee shay ee boo day Òṣìṣẹ́ ibodè
Play Button Damaged Play Button ba jeh Bàjẹ́
Play Button Delivery Play Button ee fee roH shay Ìfi ránṣẹ́
Play Button Duty Play Button a no ee sheh Enu iṣẹ́
Play Button Expenditures Play Button o wo tee a no Owó tí a nọ́
Play Button Export Play Button o ja tee ta nee okay o kU Ọjà títà ní òkè òkun
Play Button False Play Button ee roo irọ́
Play Button Foreign currency Play Button o wo okay o kU Owó òkè òkun
Play Button Form (document) Play Button ee way Ìwé
Play Button Holding Play Button dee moo Dì í mú
Play Button Import Play Button oja laatee okay o kU Ọjà láti òkè òkun
Play Button Insurance Play Button in sho ran see Nṣọ́rànsì
Play Button Yoruban Play Button yo roo ba Yoruba
Play Button Loading Play Button kay roo K'ẹrù
Play Button Name of goods Play Button o roo ko awoH a roo oja Orúkọ àwọn ẹrù ọjà
Play Button Narcotics Play Button o gU lee lay Ògùn Líle
Play Button National treasure Play Button on ee yeh bee yeh oh ree leh a dee Oun iyebíye orílẹ̀ èdè
Play Button Nomenclature Play Button awoH Àwọn
Play Button On-Board Play Button wa peh lo Wà pèlú
Play Button Origin Play Button o ree sU Orísùn
Play Button Owner Play Button o nee ohn ko Oní n'kan
Play Button Packing list Play Button eh to a roo kee ko Ètò erù kíkó
Play Button Passport Play Button ee way ee rE ajo Ìwé ìrìn àjò
Play Button Permission Play Button a yeh Àyè
Play Button Personal use Play Button ee lo fU araa mee Ìlò fún ara mi
Play Button Personnel Play Button awoH o shee sheh Àwọn òṣìṣẹ́
Play Button Prohibited Play Button ko sa yeh Kò s'áyè
Play Button Property Play Button ohn ee nee Ohun ìní
Play Button Rate Play Button ojoo o wo Ojú owó
Play Button Rate of exchange Play Button ojoo o wo shee sheh Ojú owó ṣíṣẹ́
Play Button Receipt Play Button ree see tee Rìsítìì
Play Button Relics Play Button o won ee shay ohn ba ye Ohun ìṣẹ̀mbáyé
Play Button Restricted Play Button ee bee a shee ree Ibi àṣírí
Play Button Souvenir Play Button aa bo moo tey roo Àbọ̀mútẹ́rù
Play Button Specification Play Button geh rey geh Gérégé
Play Button Storage Play Button ee lay e Pa mo a roo Ilé ìpamọ́ ẹrù
Play Button Tariff Play Button o wo o ree a roo Owó orí ẹrù
Play Button Tax-free Play Button ko see o wo o ree Kòsí owó orí
Play Button To answer Play Button laatee da ho Láti dáhùn
Play Button To be responsible for Play Button jeh a sho joo fU Jẹ́ aṣojú fún
Play Button To export Play Button tee ta o ja nee okay o kU Títà ọjà ní òkè òkun
Play Button To fill out Play Button kee ko ee da ohn see ee no ee way Kíkọ ìdáhùn sí inú ìwé
Play Button To present for customs inspection. Play Button laatee shay ee fee ha fU awoH o nee boo day Láti ṣe ìfihàn fún àwọn oníbodè
Play Button Transportation Play Button o roo o ko Ọrọ̀ ọkọ̀
Play Button Unloading Play Button a roo jee ja Erù jíjá
Play Button Valuables Play Button on ee yeh bee yeh Ohun iyebíye
Play Button Value Play Button ee yeh bee yeh iyebíye
Play Button Visa Play Button feesa Físà
Play Button Weapons Play Button on ee ja Ohun ìjà
Play Button X-ray machine Play Button eh ro a yaH wo ro ee no araa Èrọ ayàwòrán inú ara
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page