Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Airfield Play Button Pa Pa ba loo awoH o lo gU Pápá bàálù àwọn ológun
Play Button Ammunition Play Button awoH o ta ee ja Àwọn ọta ìjà
Play Button Armed men Play Button awoH o kU rE ogU Àwọn ọkùnrin ogun
Play Button Artillery Play Button awoH a fee bo ja gU Àwọn afìbọn jagun
Play Button Barracks Play Button ee lay awoH ologU Ilé àwọn ológun
Play Button Base Play Button ee boo do awoH ologU Ibùdó àwọn ológun
Play Button Camp Play Button ee tey do awoH ologU Itẹ̀dó àwọn ológun
Play Button Cannon Play Button ee boH ohn la Ìbọn Nlá
Play Button Car Play Button o ko a yo kay leh Ọkò ayọkẹ́lẹ́
Play Button Commander Play Button oh loo da ree ogU Olùdárí oogun
Play Button Enemy Play Button o ta Ọtá
Play Button Explosive Play Button a ka ra o lo roo Àkàrà olóró
Play Button Friendly Play Button o yaH yaH Ọyàyà
Play Button Grenade Play Button a ka ra o lo roo see saw Àkàrà olóró sísọ
Play Button Gun Play Button ee boH Ìbọn
Play Button Jeep Play Button o ko jee po Ọkò jíìpù
Play Button Kilometer Play Button keelo mee ta Kìlómítà
Play Button Knife Play Button o beh Ọbẹ
Play Button Leader Play Button o ga Ọgá
Play Button Machine gun Play Button ero ee boH Ẹrọ Ìbọn
Play Button Mine Play Button a ka ra ee ja o lo roo tee woH deh see a beh ee leh Àkàrà ìjà olóró tí wọ́n dẹ sí abẹ́ ilẹ̀
Play Button Minefield Play Button PaPa tee oh lay woo Pápá tí ó léwu
Play Button Missile Play Button on ee ja o lo roo tee woH jo Oun ìjà olóró tí wọ́n jù
Play Button Mortar Play Button ee boH ohn la Ìbọn Nlá
Play Button Officer Play Button o ga Ọgá
Play Button Pistol Play Button ee boH pee see too loo Ìbọn písítùlù
Play Button Plane Play Button baa loo Bàálù
Play Button Protection Play Button aa boo Àbò
Play Button Refugee Play Button awoH to gU saw dee a lay ee nee Àwọn t'ogun sọ di aláìní
Play Button Rifle Play Button ee boH o deh Ìbọn ọdẹ
Play Button Rocket Play Button aa ka ra o lo roo Àkàrà olóró
Play Button Rocket launcher Play Button ohn ko tee a fee ohn yE a ka ra o lo roo Nkan tí a fin n yin àkàrà olóró
Play Button Shelter Play Button ee bee ee foree Pa mo Ibi ìforípamọ́
Play Button Ship Play Button o ko o joo o mee Ọkọ̀ ojú omi
Play Button Sniper Play Button a shay no mey ree yE ee boH Aṣẹnu mẹ́rẹ́n yìnbọn
Play Button Soldier Play Button sho ja Ṣójà
Play Button Stronghold Play Button aBeBe to lay goH nee Agbègbè t'óle gan ni
Play Button Tank Play Button o ko tee o nee ee boH lo ree Ọkọ̀ tí ó ní ìbọn lórí
Play Button Tent Play Button a tee wa Atíwa
Play Button Trailer Play Button o ko tee ray la Ọkọ̀ tírélá
Play Button Truck Play Button o ko a ja Be Ọkọ̀ àjàgbé
Play Button Unit Play Button a Beh Ẹgbẹ́
Play Button Weapons Play Button ohn ee ja Ohun ìjà
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page