Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Angle Play Button ee gU Igun
Play Button Azimuth Play Button ee wo o ree gU Ìwọ̀ orígun
Play Button Cleared lane Play Button oh no da ra Ọnà dára
Play Button Compass Play Button eyro ee to nee so no Ẹrọ ìtọ̀nisọ́nà
Play Button Danger area Play Button a Bay Bay to lay woo Agbègbè t'óléwu
Play Button Demolition Play Button ee lay we wo Ilé wíwó
Play Button Grappling hook Play Button ko ko o lo kU Kọ́nkọ́ olókùn
Play Button In Place Play Button wa la yeh Wà láyè
Play Button Metallic Play Button bee o nee rE Bí onírin
Play Button Mine Play Button a ka ra ee ja o lo roo tee woH deh see a beh ee leh Àkàrà ìjà olóró tí wọ́n dẹ sí abẹ́ ilẹ̀
Play Button Minefield Play Button PaPa tee o lay woo Pápá tí ó léwu
Play Button Non-metallic Play Button ko nee rE Kò-nírin
Play Button Pace Play Button ee ka seh Ìkasẹ̀
Play Button Stake Play Button day no day Dè'nàdé
Play Button Tree Play Button ee gee Igi
Play Button Tape Play Button o kU ee saa mee Okùn ìsàmì
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page