Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you speak English? Play Button shay o lay saw yE bo? Ṣé o lè s'ọ̀yìnbò?
Play Button I do not speak Yoruban. Play Button mee oh lay saw yorooba Mi ò lè sọ Yoruba
Play Button What is your name? Play Button kee lo roo ko reh? Kí l'orúkọ rẹ?
Play Button When is your birthday? Play Button eeBa wo nee ojo ee bee reh? Ìgbàwo ní ọjọ́ ìbí rẹ?
Play Button Where were you born? Play Button eeboo nee woH bee a see? Ibo ni nwọ́n bí ẹ sí?
Play Button What is your rank / title? Play Button kee nee o kU / o ye reh? Kí ni okùn / oyè rẹ?
Play Button What is your nationality? Play Button omo o rey lay ee dee wo nee eh? Ọmọ orílẹ̀ èdè wo ni ẹ́?
Play Button Do you have any identification papers? Play Button shay o nee kaa dee ee daanee mo koH koH lo wo? Ṣé o ní káàdì ìdánímọ̀ kankan l'ọwọ́?
Play Button Do you have a passport? Play Button shay o nee ee way ee rey a jo? Ṣé o ní ìwé ìrìn àjò?
Play Button What is your job? Play Button kee nee ee shay reh? Kí ni iṣẹ́ rẹ?
Play Button Who is in charge? Play Button taanee oga? Tani ògá?
Play Button Where do you serve? Play Button ee boo nee oh tee ohn shee shay? Ibo ni o ti n ṣiṣẹ́?
Play Button Which group are you in? Play Button a Beh wo nee o waH? Ẹgbẹ́ wo ni o wà?
Play Button Answer the questions Play Button daa ohn a woH bay ray Dáhùn àwọn ìbéèrè
Play Button Where are you from? Play Button ee boo nee o tee wa? Ibo ni o ti wá?
Play Button Do you understand? Play Button shay oh ye eh? Ṣé ó yé ẹ?
Play Button I don't understand. Play Button oh ye mee Ó yé mi
Play Button How much? Play Button eh lo? Èló?
Play Button How many? Play Button mey lo? méèló?
Play Button Repeat it Play Button tU saw Tun sọ
Play Button Where is ___? Play Button eebo nee ___? Ibo ni ___?
Play Button What direction? Play Button ono eebo? Ọnà ibo?
Play Button Is it far? Play Button shay oh jee no? Ṣé ó jìnà?
Play Button Are there armed men near here? Play Button shay awoH tee o nee o ohn ee ja wa nee to see? Ṣé àwọn tí ó ní oun ìjà wà ní tòsí?
Play Button Where did they go? Play Button eebo nee woH lo? Ibo ni wọ́n lọ?
Play Button What weapons? Play Button awoH ohn ee ja wo? Àwọn oun ìjà wo?
Play Button Speak slowly Play Button maa saa ray saw raw Má sáré sọ̀rọ̀
Play Button Where is your unit? Play Button awoH a Beh reh da? Àwọn ẹgbẹ́ rẹ dà?
Play Button Where did you see them? Play Button eebo lo tee ree woH? Ibo lo ti rí wọn?
Play Button Where is your family? Play Button eebo nee a bee reh wa? Ibo ni ẹbí rẹ wà?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page