Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Antibiotics Play Button aanteebioteek Antibiotik
Play Button Bandage Play Button saaRig Sarıq
Play Button Blood Play Button gaan Qan
Play Button Burn Play Button yaanmaa / yaanig Yanma / Yanıq
Play Button Clean Play Button tameez Təmiz
Play Button Dead Play Button œlu Ölü
Play Button Doctor Play Button hachim / doktoR Həkim / Doktor
Play Button Fever Play Button gizdiRmaa Qızdırma
Play Button Hospital Play Button KhastaKhaanaa Xəstəxana
Play Button Infection Play Button yoluKhmaa / infekseeyaa Yoluxma / İnfeksiya
Play Button Injured Play Button zadalanmish Zədələnmiş
Play Button Malnutrition Play Button pees gidaalaanmaa Pis qidalanma
Play Button Medic Play Button hakim Həkim
Play Button Medicine Play Button daRmaan Dərman
Play Button Nurse Play Button teeb baajisi Tibb bacısı
Play Button Poison Play Button zahaR Zəhər
Play Button Sick Play Button Khasta Xəstə
Play Button Vitamins Play Button veetameen Vitamin
Play Button Wound Play Button yaaRaa Yara
Play Button I am a doctor. Play Button man hachiman Mən həkiməm
Play Button I am not a doctor. Play Button man hachim deyilam Mən həkim deyiləm
Play Button I am going to help. Play Button man chœmak edaRam Mən kömək edərəm
Play Button Can you walk? Play Button san yeReeya beeleeRsan? Sən yeriyə bilirsən?
Play Button Can you sit? Play Button san otooRaa beeleeRsan? Sən otura bilirsən?
Play Button Can you stand? Play Button aayaag usta dooRaa beeleeRsan? Ayaq üstə dura bilirsən?
Play Button Are you in pain? Play Button san aghReeyiRsan? Sən ağrıyırsan?
Play Button You will get a shot. (injection) Play Button sana eeyna vooRoolaajag Sənə iynə vurulacaq
Play Button I will take you to the hospital. Play Button man sanee KhastaKhaneeyaa aapaRajam Mən səni xəstəxanıya aparacam
Play Button What is wrong? Play Button na oloob? Nə olub?
Play Button Are you injured? Play Button san zadalanmisan? Sən zədələnmisən?
Play Button Can you feed yourself? Play Button œzun yemak yeya beeliRsan? Özünüz yemək yeyə bilirsən?
Play Button Open your mouth. Play Button aaghzineezee achin Ağzınızı açın
Play Button Are you pregnant? Play Button seez hamilazineez? Siz hamiləsiniz?
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page