Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Where is my customs declaration? Play Button maneem chœmRuk deklaaRasiyam haaRaadaadiR? Mənim kömrük deklarasiyam haradadır?
Play Button I do not have anything to declare. Play Button maneem elaan etmak uchoon maloomaatim yoKhduR Mənim elan etmək üçun məlumatım yoxdur
Play Button These goods are personal. Play Button boo shaKhsee maaldiR Bu şəxsi maldır
Play Button Not for sale. Play Button saatish oochun deyil Satış üçun deyil
Play Button Can you help me fill out the forms? Play Button mana aanketlaRee doldooRmag uchoon chœmak eda bilaRaseenizmee? Mənə anketləri doldurmaq üçün kömək edə bilərsinizmi?
Play Button Is this correct? Play Button boo dagigdiR? Bu dəqiqdir?
Play Button Here is my passport. Play Button booyooRun boo maneem paaspoRtum Buyurun bu mənim pasportum
Play Button Here is my visa. Play Button booyooRun boo maneem veesam Buyurun bu mənim vizam
Play Button I have no Azeri money. Play Button manda aazeRbaayjaan pooloo yoKhduR Məndə Azərbaijan pulu yoxdur
Play Button Ad values Play Button yuchun meegdaaRindaan asili olaaRaag Yükün miqdarından asılı olaraq
Play Button Ammunition Play Button haRbee lavaazeemaat Hərbi ləvazimat
Play Button Baggage Play Button baagaj / yuk Baqac / Yük
Play Button Bill of lading Play Button gœndaReelan yuk uchun veRilan sanad Göndərilən yük üçün verilən sənəd
Play Button Cargo Play Button gamee yuchu Gəmi yükü
Play Button Customs Play Button jœmRuk RusoomlaaRi Gömrük rüsumları
Play Button Customs declaration Play Button jœmRuk deklaaRaasiyasi Gömrük deklarasiyası
Play Button Customs tax Play Button jœmRuk veRgisee Gömrük vergisi
Play Button Customs worker Play Button jœmRuk eeshchisee Gömrük işçisi
Play Button Damaged Play Button zadalanmeesh Zədələnmiş
Play Button Delivery Play Button jaatdiRma Çatdırma
Play Button Duty Play Button boRj / vazeefa Borc / Vəzifə
Play Button Expenditures Play Button KhaRj Xərc
Play Button Export Play Button eeKhRaaj Ixrac
Play Button False Play Button yaalaan / sahv Yalan / Səhv
Play Button Foreign currency Play Button KhaaRijee pul / vaalyutaa Xarici pul / Valyuta
Play Button Form (document) Play Button aan-ket Anket
Play Button Holding Play Button saaheeb olmaa Sahib olma
Play Button Import Play Button eedKhaal etmak Idxal etmək
Play Button Insurance Play Button seeghoRtaa Sığorta
Play Button Azerbaijan Play Button azeRbaayjaan Azərbaijan
Play Button Loading Play Button yooklama Yukləmə
Play Button Name of goods Play Button maalaaRin aadee Malların adı
Play Button Narcotics Play Button naaRkoteek Narkotik
Play Button National treasure Play Button meelee dayaRlaR Milli dəyərlər
Play Button Nomenclature Play Button nomenklaatooRaa Nomenklatura
Play Button On-Board Play Button boRt-daa / boRtoon ustunda Bortda / Bortun üstündə
Play Button Origin Play Button manba Mənbə
Play Button Owner Play Button saaheebkaaR Sahibkar
Play Button Packing list Play Button gaablaashdiRma siyaaghisi Qablaşdırma siyahısı
Play Button Passport Play Button paaspoRt Pasport
Play Button Permission Play Button eejaaza İcazə
Play Button Personal use Play Button shaKhsee isteefaada uchun Şəxsi istifadə üçün
Play Button Personnel Play Button heyat / peRsonaal Heyət / Personal
Play Button Prohibited Play Button gaadaaghaan olunmush Qadağan olunmuş
Play Button Property Play Button mulk Mülk
Play Button Rate Play Button geemat Qiymət
Play Button Rate of exchange Play Button vaalyootaa kuRsoo Valyuta kursu
Play Button Receipt Play Button aalinmaa baaRada gabz Alınma barədə qəbz
Play Button Relics Play Button jasooR oloon Cəsur olun
Play Button Restricted Play Button mah-doodlaashduRilmish Məhdudlaşdırılmış
Play Button Souvenir Play Button sooveneeR / KhaatiRa hadiyasee Suvenir / Xatirə hədiyyəsi
Play Button Specification Play Button spesifikaasiyaa Spesifikasiya
Play Button Storage Play Button saaKhlaamaa Saxlama
Play Button Tariff Play Button taaReef Tarif
Play Button Tax-free Play Button veRgeedan aazaad Vergidən azad
Play Button To answer Play Button jaavaab veRmak Cavab vermək
Play Button To be responsible for Play Button jaavaabdeh olmaag Cavabdeh olmaq
Play Button To export Play Button eeKhRaaj elamak İxrac eləmək
Play Button To fill out Play Button aanket doldooRmaag Anket doldurmaq
Play Button To present for customs inspection. Play Button jœmRuk nazaaRateena tagdeem etmak Gömrük nəzarətinə təqdim etmək
Play Button Transportation Play Button daashimaa / daashinmaa Daşıma / Daşınma
Play Button Unloading Play Button boshaltmaag Boşaltmaq
Play Button Valuables Play Button geematlee Qiymətli
Play Button Value Play Button dayaR / geemat Dəyər / Qiymət
Play Button Visa Play Button veezaa Viza
Play Button Weapons Play Button seelaaKh Silah
Play Button X-ray machine Play Button iks-Ray aapaaRaati X-rey aparatı
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page