Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Where can we purchase meat? Play Button beez haaRaadaa at aalaa beelaReek? Biz harada ət ala bilərik?
Play Button Where can we purchase vegetables and fruit? Play Button beez haaRaadaa taRavaz va meyva aalaa beelaReek? Biz harada tərəvəz və meyvə ala bilərik?
Play Button Where can we purchase bread and grains? Play Button beez haaRaadaa chœRak va dan aalaa beelaReek? Biz harada çörək və dən ala bilərik?
Play Button Where can we purchase dairy products? Play Button beez haaRaadaa sud-dan haaziRlaanaan mahsoolaaR aalaa beelaReek? Biz harada süddən hazırlanan məhsullar ala bilərik?
Play Button Where can we purchase water? Play Button beez haaRaadaa soo aalaa beelaReek? Biz harada su ala bilərik?
Play Button We need to examine the herd. Play Button beez sooRunu mu-aayeenadan kecheeRmaleeyeek Bİz sürünü müayinədən keçirməliyik
Play Button We need to examine the animals on the farm. Play Button beez heyvaanlaaRi mu-aayeenadan kecheeRmaleeyeek Biz heyvanları müayinədən keçirməliyik
Play Button We need to inspect the slaughterhouse for sanitation. Play Button beez heyvaan kaseelan yeRee saaneetaaReeyaa shaRaaeeteena yoKhlaamaaliyig Biz heyvan kəsilən yeri sanitariya şəraitinə yoxlamalıyıq
Play Button We need to inspect the bakery for sanitation. Play Button beez chœRakKhaanaanin saaneetaaReeyaa shaRaaeeteenee yoKhlaamaaliyig Biz çörəkxananın sanitariya şəraitini yoxlamalıyıq
Play Button We need to inspect the dairy plant. Play Button beez sud kombeenaatini yoKhlaamaaliyig Biz süd kombinatını yoxlamalıyıq
Play Button We need to inspect the poultry plant. Play Button beez gushchulug kambeenaatini yoKhlaamaaliyig Biz quşçuluq kombinatını yoxlamalıyıq
Play Button When was the last time these animals were inoculated? Play Button boo heyvaanlaaR son dafa na vaaKht peyvand olunmushdulaR? Bu heyvanlar son dəfə nə vaxt peyvənd olunmuşdular?
Play Button Do they need to be vaccinated? Play Button onlaaR peyvand oloonmaalidiRlaar? Onlar peyvənd olunmalıdırlar?
Play Button We can provide vaccinations. Play Button beez peyvandla tameen eda beelaReek Biz peyvəndlə təmin edə bilərik
Play Button This food is spoiled; please do not eat it. Play Button boo yemak KhaaRaab oloob, onoo yemayeen Bu yemək xarab olub, onu yeməyin
Play Button Are the crops infected with insects? Play Button danlee beetkeelaR hashaaRat eela yoluKhmushdulaaR? Dənli bitkilər həşərat ilə yoluxmuşdurlar?
Play Button Are the animals infected with parasites? Play Button heyvaanlaaR paaRaazeetlaRla yolooKhmooshdoo-laaR? Heyvanlar parazitlərlə yoluxmuşdurlar?
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page