Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Is there a medical facility nearby? Play Button yaaKhinligdaa teeb-bee Kheedmat vaaseetalaRee vaaR? Yaxınlıqda tibbi xidmət vasitələri var?
Play Button Are there any doctors in the area? Play Button booRaalaaRdaa hakeem vaaR? Buralarda həkim var?
Play Button How many beds do you have at the medical facility? Play Button teeb-bee Kheedmat vaaseetalaReenda necha chaaRpaayi vaaR? Tibbi xidmət vasilərində neçə çarpayı var?
Play Button How many people work at the hospital? Play Button KhastaKhaanaadaa necha nafaR eeshlayeeR? Xəstəxanada neçə nəfər işləyir?
Play Button How many nurses? Play Button necha teeb bajisi vaaR? Neçə tibb bacısı var?
Play Button Has there been any infectious disease in the area lately? Play Button aaKhiR zaamaan Raayondaa yoluKhuju Khastaleek oloob? Axır zaman rayonda yoluxucu xəstəlik olub?
Play Button Is there a pharmacy? Play Button oRaadaa ajzaaKhaanaa vaaR? Orada əczaxana var?
Play Button Is there a building where we could set up a medical facility? Play Button oRaadaa teeb-bee Kheedmat vaaseetalaRee yaaRaatmaag uchun beenaa vaaR? Orada tibbi xidmət vasitələri yaradmaq üçün bina var?
Play Button We would like to talk to people about immunization. Play Button beez aadaamlaaRaa eemuneezaasee-yaa baaRaadaa sœylamak eestayeeReek Biz adamlara immunizasiya barədə söyləmək istəyirik
Play Button We would like to talk to people about sanitization. Play Button beez aadaamlaaRlaa saaneetaaReeyaa haak-kindaa daanishmaag eestayeeReek Biz adamlarla sanitariya haqqında danışmaq istəyirik
Play Button Is there a medical emergency facility? Play Button oRaadaa tajeelee yaaRdim Kheedmat vaaseetalaRee vaaR? Orada təcili yardım xidmət vasitələri var?
Play Button We have to establish a safe working environment. Play Button beez tah-lukaseez eesh shaRaaeetee yaaRaatmaaliyig Biz təhlükəsiz iş şəraiti yaratmalıyıq
Play Button We have to hire medical doctors for this facility. Play Button beez boo Kheedmat vaaseetalaRee uchun hakeemlaRee eesha gœtuRmaleeyeek Biz bu xidmət vasitələri üçün həkimləri işə götürməliyik
Play Button We have to hire nurses for this facility. Play Button beez boo Kheedmat vaaseetalaRee uchun teeb baajilaaRini eesha gœtuRmaleeyeek Biz bu xidmət vasitələri üçün tibb bacılarını işə götürməkiyik
Play Button We have to hire office personnel for this facility. Play Button beez boo Kheedmat vaaseetalaRee uchun eedaaRa eeshcheelaReenee eesha gœtuRmaleeyeek Biz bu xidmət vasitələri üçün idarə işçilərini işə götürməliyik
Play Button We have to hire a custodian for this facility. Play Button beez boo Kheedmat vaaseetalaRee uchun gaaRolchu eesha gœtuRmaleeyeek Biz bu xidmət vasitələri üçün qarovulçu işə götürməliyik
Play Button Are the local facilities and personnel able to care for the current casualties without U.S. aid? Play Button yeRlee vaaseetalaR va peRsonaal beeRlashmeesh shtaatlaaRin kœmayee olmaadaan haal haaziRdaa olaan eetkeelaReen geydeena gaalaa beeleeRlaRmee? Yerli vasitələr və personal Birləşmiş Ştatların köməyi olmadan hal hazırda olan itkilərin geydinə qala bilirlərmi?
Play Button Is the local drinking water potable? Play Button yeRlee soo eechmaleedeeR? Yerli su içməlidir?
Play Button Who determined that the water is potable? Play Button sooyoon eechmalee olmaasini keem tayeen edeep? Suyun içməli olmasını kim təyin edib?
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page