Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button How many people live in this area? Play Button boo zonaadaa necha nafaR yaashaayiR? Bu zonada neçə nəfər yaşayır?
Play Button How many water wells do you have in this area? Play Button boo zonaadaa necha soo guyulaaRi vaaR? Bu zonada neçə su quyulari var?
Play Button Do you have a sewage system in this area? Play Button boo Raayondaa kaanaaleezaaseeyaa seestemee vaaR? Bu rayonda kanalizasiya sistemi var?
Play Button How far are the latrines from the water wells? Play Button aayaagyolu soo guyulaaRindaan nagadaR uzaagdadiR? Ayaqyolu su quyularından nəqədər uzaqdadır?
Play Button What type of herds graze in this area? Play Button haansi nœv suRu boo Raayondaa otaaRiliR? Hansı növ sürü bu rayonda otarılır?
Play Button Is there a veterinarian? Play Button oRaadaa baaytaaR hakeemee vaaR? Orada baytar həkimi var?
Play Button Are there any factories in the area? Play Button oRaadaa zaavod vaaR? Orada zavod var?
Play Button Is there a river nearby? Play Button yaaKhinligdaa chaay vaaR? Yaxınlıqda çay var?
Play Button Where do you get electricity from? Play Button seez elektReek haaRaadaan aaliRsiniz? Siz elektrik haradan alırsınız?
Play Button Is there a power plant nearby? Play Button yaaKhinligdaa elektReek staanseeyaasi vaaR? Yaxınlıqda elektrik stansiyası var?
Play Button What kind of electrical appliances do people use? Play Button ahaalee haansi elektReek jeehaazlaaRi eeshladeeR? Əhali hansı elektrik cihazları işlədir?
Play Button Do you use electric stoves? Play Button seez elektReek sobaalaaRi eeshladeeRseeneezmee? Siz elektrik sobaları işlədirsinizmi?
Play Button Have there been forest fires in the area? Play Button Raayondaa mesha yaangisi oloob? Rayonda meşə yanqısı olub?
Play Button Are there any gas pipes around here? Play Button booRaalaaRdaa gaaz boRoolaaRi vaaR? Buralarda qaz boruları var?
Play Button Do you use gas to heat homes around here? Play Button seez atRaafdaa olaan evlaRee eeseetmak uchun gaaz eeshladeeeRsee-neez? Siz ətrafda olan evləri isitmək üçün qaz işlədirsiniz?
Play Button Is gas used for cooking? Play Button yemak haaziRlaamaag uchun gaaz eesteefaada oloonooR? Yemək hazırlamaq üçün qaz istifadə olunur?
Play Button Do you use propane gas tanks? Play Button seez pRopaan gaazi eela doldooRoolmoosh baalonlaaR eeshladeeRseeneez? Siz propan qazı ilə doldurulmuş balonlar işlədirsiniz?
Play Button Where do you get propane gas tanks supplied from? Play Button seez pRopaan gaazi ila doldooRoolmoosh baalonlaaRi haaRaadaan gateeReeRseeneez? Siz propan qazı ilə doldurulmuş balonları haradan gətirirsiniz?
Play Button Is there anyone to inspect home gas appliances? Play Button oRaalaaRdaa gaaz jeehaazlaaRini yoKhlaayaan vaaR? Oralarda qaz cihazlarını yoxlayan var?
Play Button Is there an electrician here? Play Button booRaadaa elektReek vaaR? Burada elektrik var?
Play Button Is there a water supply system to households? Play Button oRaadaa soo tajheezaati seestemee vaaR? Orada su təchizatı sistemi var?
Play Button Where is the facility located? Play Button Kheedmat vaaseetalaRee haaRaadaa yeRlasheeR? Xidmət vasitələri harada yerləşir?
Play Button How many people operate the system? Play Button seestemee necha nafaR eedaaRa edeeR? Sistemi neçə nəfər idarə edir?
Play Button Is it connected to other water supply systems? Play Button onoon baashgaa soo tajheezaat seestemlaRee eela alagasee vaaR? Onun başqa su təchizat sistemləri ilə əlaqəsi var?
Play Button Is it functional? Play Button o eeshlayeeR? O işləyir?
Play Button Where are the sources of raw water? Play Button sooyoon manbayee haaRaadaadiR? Suyun mənbəyi haradadır?
Play Button Is it polluted? Play Button o cheeRklandeeReeleebdeeR? O çirkləndirilibdir?
Play Button Is there a water treatment used? Play Button soodaa tameezlanma eeshee aapaaRilib? Suda təmizlənmə işi aparılıb?
Play Button Is it chemical? Play Button keemyaveedeeR? Kimyəvidir?
Play Button Is it through filtration? Play Button feeltRaaseeyaadaan kecheeReeleeb? Filtrasiyadan keçiriib?
Play Button Is it by sedimentation? Play Button chœkuntuRulub? Çöküntürülüb?
Play Button Where is the pumping station? Play Button naasos staanseeyaasi haaRaadaadiR? Nasos stansiyası haradadır?
Play Button How many people are needed to keep the system functional? Play Button seestemee eeshtak vazeeyatda saaKhlaamaag uchun necha nafaR laazimdiR? Sistemi iştək vəziyyətdə saxlamaq üçun neçə nəfər lazımdır?
Play Button We've heard that there have been some problems with sewage in this neighborhood. Play Button beez boo Raayondaa cheeRklee aaKhintilaaRlaa alaagadaR olaan pRaablemlaR baaRaseenda esheetmeesheek Biz bu rayonda çirkli axıntılarla əlaqədər olan problemlər barəsində eşitmişik
Play Button Do you have indoor plumbing? Play Button daaKheelee soo kamaReeneez vaaR? Daxili su kəməriniz var?
Play Button Do you have any problems with your plumbing? Play Button soo kamaRee eela baaghli olaaRaag beeR pRaablemeeneez vaaR? Su kəməri ilə bağlı olaraq bir probleminiz var?
Play Button Does your toilet work? Play Button aayaagyoloonooz eeshlayeeR? Ayaqyolunuz işləyir?
Play Button How many toilets do you have in the house? Play Button eveen eechaReeseenda necha tuwaalet vaaR? Evin içərisində neçə tualet var?
Play Button Do you have a septic tank? Play Button seezda zahaRlandeeReel-meesh RezeRvuaaRlaaR vaaR? Sizdə zəhərləndirilmiş rezervuarlar var?
Play Button Is there anyone who can fix your sewer? Play Button oRaadaa kaanaaleezaaseeyaa boRoonoozoo tameeR eda beelan beeR kas vaaR? Orada kanalizasiya borunuzu təmir edə bilən bir kəs var?
Play Button Have you contacted anyone regarding this problem? If so who? Play Button seez keemeenlasa boo pRoblem baaRaseenda alaaga yaaRaatmisiniz? agaR ha, keemeenla? Siz kiminləsə bu problem barəsində əlaqə yaratmısınız? Əgər hə, kiminlə?
Play Button When did you contact them? Play Button seez onlaaRlaa na vaaKht alaagada oloobsoonooz? Siz onlarla nə vaxt əlaqədə olubsunuz?
Play Button I will report this higher up and see if there is something we can do to fix the sewage problem. Play Button man cheeRkaab soolaaR pRoblemee haak-kindaa yuKhaaRiyaa KhabaR veRaRam va beez baaKhib gœRaReek boo pRoblemla alaagadaR na etmak olaaR Mən çirkab sular problemi haqqında yuxarıya xəbər verərəm və biz baxıb görərik bu problemlə əlaqədər nə etmək olar
Play Button We will contact the sewage company and find out what is being done to correct the problem. Play Button beez kaanaaleezaaseeyaa va cheeRkaab soolaaR eedaaRasee eela alaaga yaaRaadib boo pRoblemeen hal oloonmaasi uchun eeRalee aatilaan aad-dimlaaR haak-kindaa maloomaat aalaaRig Biz kanalizasiya və çirkab sular idarəsi ilə əlaqə yaradıb bu problemin həll olunması üçün irəli atılan addımlar haqqında məlumat alarıq
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page