Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button May I see your ID? Play Button man seezeen shaKhseeyateenee-zee tasdeeg edan vaseeganee gœRa beelaRam-me? Mən sizin şəxsiyyətinizi təsdiq edən vəsiqəni görə bilərəmmi?
Play Button Where do you live? Play Button seez haaRaadaa yaashaayiRsiniz? Siz harada yaşayırsınız?
Play Button Where is the farm located? Play Button feRmaa haaRaadaa yeRlasheeR? Ferma harada yerləşir?
Play Button What was produced on the farm? Play Button feRmaadaa na eestehsaal oloonooR? Fermada nə istehsal olunur?
Play Button Who confiscated the land? Play Button toRpaghi keem musaadeeRa edeeb? Torpağı kim müsadirə edib?
Play Button Who now occupies your farm? Play Button haal-haaziRdaa seezeen feRmaa keemeen aleendadeeR? Hal-hazırda sizin ferma kimin əlindədir?
Play Button Have you talked with them? Play Button seez onlaaRlaa daanishmisiniz? Siz onlarla danışmısınız?
Play Button Do you have documentation? Play Button seezda suboot sanadlaRee vaaR? Sizdə sübut sənədləri var?
Play Button Do you think it's dangerous? Play Button seez ela dushunuRsunuz kee boo tah-lukaleedeeR? Siz elə düşünürsünüz ki bu təhlükəlidir?
Play Button I will contact the appropriate authorities to investigate this matter. Play Button man boo masalanee aaRaashdiRmaag-daan œtRu haakeemeeyatda olaan mu-ayan shaKhslaRla alaaga yaaRaadaajaam Mən bu məsələni araşdırmaqdan ötrü hakimiyyətdə olan müəyyən şəxslərlə əlaqə yaradacam
Play Button Please know we will assist you. Play Button amen olun kee beez seeza kœmak edajayeek Əmin olun ki biz sizə kömək edəcəyik
Play Button You must allow the local authorities to conduct their investigation. Play Button seez yeRlee haakeemeeyata eesteentaag aapaaRmaag uchun eejaaza veRmaleeseeneez Siz yerli hakimiyyətə istintaq aparmaq üçün icazə verməlisiniz
Play Button You must go to the base and speak with an interpreter. Play Button seez baazaayaa getmaleeseeneez va taRjumachee eela daanishmaalisiniz Siz bazaya getməlisiniz və tərcüməçi ilə danışmalısınız
Play Button The name of the owner Play Button saheebkaaRin aadi Sahibkarın adı
Play Button The name of the property Play Button mulkun aadi Mülkün adı
Play Button Location of the property Play Button mulkun yeRlashdeeyee yeR Mülkün yerləşdiyi yer
Play Button Present use of the property Play Button mulkun haal-haaziRdaakee eesteefaadasee Mülkün hal-hazırdakı istifadəsi
Play Button What is the condition of the property? Play Button mulk na vazeeyatdadeeR? Mülk nə vəziyyətdədir?
Play Button Who has the title? Play Button mulkeeyat hugoogoo keemdadeeR? Mülkiyyət hüququ kimdədir?
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page