Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Put your hands on the steering wheel and do not move them. Play Button al-laReenee sukaanin ustuna goy va taRpatma Əllərini sükanın üstünə qoy və tərpətmə
Play Button You are breaking the curfew. Play Button seez kaamendaant saa-aatini pozuRsoonuz Siz komendant saatını pozursunuz
Play Button You were speeding. Play Button seez yuksak suRatla gedeeRdeeneez Siz yüksək sürətlə gedirdiniz
Play Button The curfew is in effect. Play Button aaRtig kaamendaant saa-aatidiR Artıq komendant saatıdır
Play Button Did you know there is a curfew? Play Button seez beeleeRdeeneez kee kaamendaant saa-aatidiR? Siz bilirdiniz ki komendant saatıdır?
Play Button The streets are not safe right now. Play Button boo saat-daa kuchalaR tah-lukaseez deyeel Bu saatda küçələr təhlükəsiz deyil
Play Button We will escort you to your relatives. Play Button beez seezee seezeen gohumlaaRinizin yaaninaa œtooRajayeek Biz sizi sizin qohumlarınızın yanına ötürəcəyik
Play Button The police station will give you information about curfew. Play Button polees mantagasee seeza kaamendaant saa-aati baaRada maloomaat veRajak Polis məntəqəsi sizə komendant saatı barədə məlumat verəcək
Play Button Turn off the engine. Play Button moohaR-Reeyee sœnduRun Mühərriyi söndürün
Play Button Get out of your vehicle. Play Button maashin-naan chiKhin Maşından çıxın
Play Button May I see your ID, please? Play Button man seezeen shaKhseey-yateeneezee tasteeg edan vaseeganee gœRa beelaRam-mee? Mən sizin şəxsiyyətinizi təsdiq edən vəsiqəni görə bilərəmmi?
Play Button Where are you going? Play Button seez haaRaayaa gedeeRseeneez? Siz haraya gedirsiniz?
Play Button Are you carrying any weapons? Play Button seezda haansi beeR seelaaKh vaaR? Sizdə hansı bir silah var?
Play Button How much money are you carrying? Play Button seezda nagadaR pul vaaR? Sizdə nəqədər pul var?
Play Button Who gave you the money? Play Button pulu seeza keem veReeb? Pulu sizə kim verib?
Play Button Do you have a gun under the seat? Play Button otooRaajaaghin aaltindaa seelaaKh vaaR? Oturacağın altında silah var?
Play Button Are you hiding anything illegal? Play Button seez gaadaaghaan oloolnmoosh beeR shey geezladeeRseeneezmee? Siz qadağan olunmuş bir şey qizlədirsinizmi?
Play Button Since you broke the law, we have to arrest you. Play Button gaanoonoo pozdughunuzaa gœRa beez seezee haps etmaleeyeek Qanunu pozduğunuza görə biz sizi həbs etməliyik
Play Button We have to take you to the police station. Play Button beez seezee polees mantagaseena aapaaRmaaleeyeeg Biz sizi polis məntəqəsinə aparmalıyıq
Play Button You will ride with us to the police station. Play Button seez beezeemla polees mantagaseena getmaleeseeneez Siz bizimlə polis məntəqəsinə qetməlisiniz
Play Button We detained this man at ___. Play Button beez boo aadaami ___ yaaKhaalaamishiKh Biz bu adamı ___ yaxalamışıq
Play Button He broke the curfew. Play Button o kaamendaant saa-aatini pozoob O komendant saatını pozub
Play Button Can you help verify the man's identity? Play Button aadaamin keem olmaasini tayeen etmaya kœmak eda beelaRseeneezmee? Adamın kim olmasını təyin etməyə kömək edə bilərsinizmi?
Play Button He was hiding a gun. Play Button o seelaaKh geezladeeRdee O silah gizlədirdi
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page