Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have any of the following diseases? Play Button seezda aashaaghidaaki KhastaleeklaRdan haansi beeRee vaaR? Sizdə aşağıdakı xəstəliklərdən hansı biri var?
Play Button AIDS Play Button geech-s (gaazaanilmish eemoon chaatishmamaazli-ghin seendRomu) QİÇS (Qazanılmış İmmun Çatışmamazlığın sindromu)
Play Button Anemia Play Button aanyemiyaa / gaan aazlighi Anemiya / Qan azlığı
Play Button Arthritis Play Button aaRtReet Artrit
Play Button Asthma Play Button aastmaa Astma
Play Button Bronchitis Play Button bRonKheet Bronxit
Play Button Cancer Play Button KhaRchang Xərçəng
Play Button Chickenpox Play Button soo cheechayee Su çiçəyi
Play Button Cholera Play Button KholeRaa Xolera
Play Button Common cold Play Button aadee soyoogdayma Adi soyuqdəymə
Play Button Depression Play Button depResiyaa Depressiya
Play Button Diabetes Play Button dee-aabet / shakaR Khastaleeyee Diabet / Şəkər xəstəliyi
Play Button Diphtheria Play Button deefteReeyaa Difteriya
Play Button Disease of the blood Play Button gaan Khastaleeyee Qan xəstəliyi
Play Button Eczema Play Button egzemaa Ekzema
Play Button Fungus Play Button gœbalak / gœbalakjeek Göbələk / Göbələkcik
Play Button Gonorrhea Play Button gonoReyaa / suzanak Qonoreya / Süzənək
Play Button Heart failure Play Button uRak eefleejee Ürək iflici
Play Button Heart murmur Play Button uRak kuyu Ürək küyü
Play Button Hepatitis Play Button hepaateet Hepatit
Play Button Herpes Play Button heRpes / damRov Herpes / Dəmrov
Play Button Infection anywhere Play Button haaRaadaasaa eenfekseeyaa Haradasa infeksiya
Play Button Influenza Play Button gReep Qrip
Play Button Insect bite that is serious Play Button jeed-tee hashaaRat deeshdayee Ciddi həşarət dişdəyi
Play Button Yellow skin Play Button saaRilig Sarılıq
Play Button Malaria Play Button maalyaaRiyaa Malyariya
Play Button Measles Play Button giziljaa Khastaleeyee Qızılca xəstəliyi
Play Button Mental disease Play Button pseeKhee Khastaleek / Roohee Khastaleek Psixi xəstəlik / Ruhi xəstəlik
Play Button Mumps Play Button paaRoteed / gulaagdeebee Khastaleeyee Parotid / Qulaqdibi xəstəliyi
Play Button Nervous breakdown Play Button asabee peeslashma Əsəbi pisləşmə
Play Button Paratyphoid fever Play Button paaRaateef gizdiRmaasi Paratif qızdırması
Play Button Peritonsillar abscess Play Button peRetonzeelyaaR abses Peritonzilyar abses
Play Button Plague Play Button taa-un / vabaa Taun / Vəba
Play Button Pleuritis Play Button plevReet Plevrit
Play Button Pneumonia Play Button pnyevmaaneeyaa Pnevmaniya
Play Button Polio Play Button polee-omeleet Poliomielit
Play Button Rabies Play Button goodoozloog Quduzluq
Play Button Ringworm Play Button deRmaatofeeteeyaa Dermatofitiya
Play Button Scabies Play Button gotooR Qotur
Play Button Scarlet fever Play Button skaaRlaateenaa Skarlatina
Play Button Scurvy Play Button seengaa / skoRboot Sinqa / Skorbut
Play Button Sexually transmitted disease (STD) Play Button jeensee alaaga eela kechan Khastaleek Cinsi əlagə ilə keçən xəstəlik
Play Button Skin disease Play Button daRee Khastaleeyee Dəri xəstəliyi
Play Button Smallpox Play Button cheechak Khastaleeyee Çiçək xəstəliyi
Play Button Syphilis Play Button seefeelees Sifilis
Play Button Tapeworm infection Play Button lentshakeelee gooRd / soleeteR Lentşəkilli qurd / Soliter
Play Button Tetanus Play Button tetaanoos Tetanus
Play Button Tonsillitis Play Button tonzeeleet Tonzillit
Play Button Trench mouth Play Button fuzospeeReelyoz geengeeveet Fuzospirillyoz qinqivit
Play Button Trichinosis Play Button tReeKhenalos Trixenolloz
Play Button Tuberculosis Play Button vaRam Vərəm
Play Button Typhoid fever Play Button gaaRin yaataalaaghi Qarın yatalağı
Play Button Warts Play Button zeeyeel Ziyil
Play Button Worms Play Button gooRd Qurd
Play Button Yellow fever Play Button saaRi gizdiRmaa Sarı qızdırma
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page