Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button This will help you. Play Button boo seeza kœmak edajak Bu sizə kömək edəcək
Play Button I have to put a small needle in you here. Play Button man booRaa beeR baalajaa teekeesh goymaaliyaam Mən bura bir balaca tikiş qoymalıyam
Play Button We need to give you fluid. Play Button beez seeza maayeh yeReetmaleeyeek Biz sizə maye yeritməliyik
Play Button We need to give you blood. Play Button beez seeza gaan yeReetmaleeyeek Biz sizə qan yeritməliyik
Play Button I need to put a tube into your throat. Play Button man seezeen boghaazinizaa boRoo goymaaliyaam Mən sizin boğazınıza boru qoymalıyam
Play Button This tube will help you breathe better. Play Button boo boRoo seeza nafas aalmaagdaa kœmak edajak Bu boru sizə nəfəs almaqda kömək edəcək
Play Button This tube may feel uncomfortable. Play Button boo boRoo naRaahaatlig veRa beelaR Bu boru nəraxatlıq verə bilər
Play Button I need to put a tube through your nose to your stomach. Play Button man boRoonoo seezeen booRnoonoozdaan madaneeza yeReetmaleeyam Mən borunu sizin burnunuzdan mədənizə yeritməliyəm
Play Button You need to swallow while I put this tube in your nose. Play Button man boo boRoonoo seezeen booRnoonoozaa saaldighim zaamaan seez udgunmaalisiniz Mən bu borunu sizin burnunuza saldığım zaman siz udqunmalısınız
Play Button Drink this while I gently place the tube into your nose. Play Button man boRoonoo seezeen booRnoonoozaa eenja yeReetdeeyeem zaamaan, seez boonoo eecheen Mən borunu sizin burnunuza incə yeritdiyim zaman, siz bunu için
Play Button This tube will drain your stomach. Play Button boo boRoo seezeen madaneezee boshaaldaajaag Bu boru sizin mədənizi boşaldacaq
Play Button I have to put a small tube into your neck to give you fluid. Play Button man seeza maayeh veRmak uchun seezeen boyoonoonoozoon daaKheeleena boRoo goymaaliyaam Mən sizə maye vermək üçün sizin boyununuzun dahilinə boru qoymalıyam
Play Button I need to put a tube in your chest. Play Button seezeen seenaneezeen daaKheeleena boRoo goymaag lazimdiR Sizin sinənizin dahilinə boru qoymaq lazımdır
Play Button This needle will release the air from your chest. Play Button boo eena seezeen seenaneezdan haavaani chiKhaaRaajaag Bu iynə sizin sinənizdən havanı çıxaracaq
Play Button This will help your burns. Play Button boo seezeen yaanghilaaRinizaa chœmak edajak Bu sizin yanğılarınıza kömək edəcək
Play Button I need to cut your skin. Play Button man seezeen daReeneezee kasmaleeyam Mən sizin dərinizi kəsməliyəm
Play Button We have to restrain you for your safety. Play Button beez seezeen tah-lukaseezleeyeeneeza gœRa seezee saaKhlaamaaliyig Biz sizin təhlükəsizliyinizə görə sizi saxlamalıyıq
Play Button You have been burned by a chemical. Play Button seez keemyavee maada eela yaandiRilmisiniz Siz kimyəvi madə ilə yandırılmısınız
Play Button We need to wash the chemicals from your skin. Play Button beez keemyavee maadalaRee seezeen daReeneezdan yumaaliyig Biz kimyəvi madələri sizin dərinizdən yumalıyıq
Play Button You will need to be completely washed. Play Button seez taamaameela yooyoolmaalisiniz Siz tamamilə yuyulmalısınız
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page