Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button This is the ___ public affairs office. Play Button boo ___ dœvlat eeshlaR eedaaRaseedeeR Bu ___ dövlət işlər idarəsidir
Play Button This is not the public affairs office. Play Button boo dœvlat eeshlaR eedaaRasee deyl Bu dövlət işlər idarəsi deil
Play Button What is your name? Play Button aadiniz nadeeR? Adınız nədir?
Play Button What media organization do you represent? Play Button seez haansi kutlavee eenfoRmaaseeyaa vaaseetalaReenee tamseel edeeRseeneez? Siz hansı kütləvi informasiya vasitələrini təmsil edirsiniz?
Play Button Where is your organization based? Play Button tashkeelaatiniz haaRaadaa yeRlasheeR? Təşkilatınız harada yerləşir?
Play Button What is your publication? Play Button seez na nashR edeeRseeneez? Siz nə nəşr edirsiniz?
Play Button What is your program? Play Button pRogRaaminiz nadan eebaaRatdeeR? Programınız nədən ibarətdir?
Play Button What is the subject of this article? Play Button boo magaalaneen mœvzoosoo nadeeR? Bu məqalənin mövzusu nədir?
Play Button What is your question? Play Button soo-aaliniz nadeeR? Sualınız nədir?
Play Button Could you please ask the question in a different way? Play Button soo-aalinizi baashgaa jooR veRa beelaRseeneezmee? Sualınızı başqa cür verə bilərsinizmi?
Play Button Could you please use simpler language? Play Button seez saada deelda daanishaa beelaRseeneezmee? Siz sadə dildə danışa bilərsinizmi?
Play Button What is your deadline? Play Button sonoonjoo vaaKht na vaaKhtdiR? Sonuncu vaxt nə vaxtdır?
Play Button Tomorrow Play Button saabaaKh Sabah
Play Button In two days Play Button eekee gundan sonRaa İki gündən sonra
Play Button In three days Play Button uch gundan sonRaa Üç gündən sonra
Play Button Next week Play Button galan hafta Gələn həftə
Play Button Next month Play Button galan aay Gələn ay
Play Button What is your phone number? Play Button telefon nœmRaneez nechadeeR? Telefon nömrəniz neçədir?
Play Button 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Play Button beeR, eekee, uch, dœRd, besh, aalti, yed-dee, sak-keez, dog-guz, on Bir, iki, üç, dörd, beş, altı, yeddi, səkkiz, doqquz, on
Play Button Please say one number at a time. Play Button zah-mat olmaasaa beeR dafaya beeR nœmRa deyin Zəhmət olmasa bir dəfəyə bir nömrə deyin
Play Button A press release on that subject is being prepared. Play Button boo masalaya aayed matboo-aat booRaaKhilishi haaziR oloonmooshdooR Bu məsələyə aid mətbuat buraxılışı xazır olunmuşdur
Play Button There will be a press conference on that subject. Play Button boo masala eela baaghli matboo-aat kaanfiRaansi kecheeReelajak Bu məsələ ilə bağlı mətbuat konfransı keçiriləcək
Play Button The time for the press release has not been decided yet. Play Button matboo-aatin booRaaKhilish vaaKhti hala tayeen oloonmaayib Mətbuatın buraxılış vaxtı hələ təyin olunmayıb
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page