Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Stop! Play Button hoonong! Hunong!
Play Button Stop or I will shoot. Play Button hoonong kon deeli poosilun ko eekaw Hunong kon dili pusilon ko ikaw
Play Button Follow our orders. Play Button soonud saa aamong maando Sunod sa among mando
Play Button Don't shoot. Play Button aayaw paagpoosil Ayaw pagpusil
Play Button Put your weapon down. Play Button eebootang aang eemong heenaagibaan saa oobos Ibutang ang imong hinagiban sa ubos
Play Button Move. Play Button leehok Lihok
Play Button Come here. Play Button aaRee deeRee Ari diri
Play Button Follow me. Play Button soonud kanaako Sunod kanako
Play Button Stay here. Play Button aanhee kaa laang Anhi ka lang
Play Button Wait here. Play Button paag-hoolat deeRee Paghulat diri
Play Button Do not move. Play Button aayaw paagleehok Ayaw paglihuk
Play Button Stay where you are. Play Button paagpooyo kon haa-in kaa Pagpuyo kon hain ka
Play Button Come with me. Play Button kooyog kaa naako Kuyog ka nako
Play Button Take me to ___. Play Button daad-aa ko saa ___ Dad-a ko sa ___
Play Button Be quiet. Play Button heelom deehaa Hilom diha
Play Button Slow down. Play Button paag-heenaay heenaay Paghinay-hinay
Play Button Move slowly. Play Button heenay-heenaay saa paagleehok Hinay-hinay sa paglihok
Play Button Hands up. Play Button eetaa-aas eemong kaamot I-taas imong kamot
Play Button Lower your hands. Play Button ee-oobos aang eemong kaamot I-ubos ang imong kamot
Play Button Lie down. Play Button paag-heegdaa Paghigda
Play Button Lie on your stomach. Play Button heegdaa saa eemong teeyaan Higda sa imong tiyan
Play Button Get up. Play Button teendog Tindog
Play Button Surrender. Play Button hooRaal Hural
Play Button You are a prisoner. Play Button eekaw bineelaang-go Ikaw binilanggo
Play Button We must search you. Play Button keenahaanglaan aamo kaang soseehon Kinahanglan amo kang susihon
Play Button Turn around. Play Button paagtooyok Pagtuyok
Play Button Walk forward. Play Button laakaw abaantey Lakaw abante
Play Button Form a line. Play Button paaglinyaa Paglinya
Play Button One at a time. Play Button taagsa taagsa laang Tagsa-tagsa lang
Play Button You are next. Play Button eekaw aang soonod Ikaw ang sunod
Play Button No talking. Play Button walay magsultee anaay Walay magsulti-anay
Play Button Do not resist. Play Button aayaw sookol Ayaw sukol
Play Button Calm down. Play Button kalmaa Kalma
Play Button Give me. Play Button eehaatag naako Ihatag nako
Play Button Do not touch. Play Button aayaw heelabtee Ayaw hilabti
Play Button Do not remove. Play Button aayaw taangtaanga Ayaw tangtanga
Play Button Keep away. Play Button paaheelayo Pahilayo
Play Button Let us pass. Play Button pa-aagee-aa kaamee Paagia kami
Play Button Don't be frightened. Play Button aayaw kaahadlok Ayaw kahadlok
Play Button You can leave. Play Button maaheemo kaa naang mobeeya Mahimo ka nang mobiya
Play Button Go. Play Button aad-to Adto
Play Button Go home. Play Button aad-to paa-olee Adto pauli
Play Button Open. Play Button abiyeRto Abyerto
Play Button Close. Play Button doo-ol Duul
Play Button Beware. Play Button paagbaantaay Pagbantay
Play Button Bring me. Play Button dalaa naako Dala nako
Play Button Distribute. Play Button ee-aapod I-apod
Play Button Fill Play Button poono Puno
Play Button Lift Play Button eepasaaka Ipasaka
Play Button Pour into Play Button eebu-bu Ibubu
Play Button Put Play Button eebootaang Ibutang
Play Button Take Play Button koohaa-aa Kuha-a
Play Button Load Play Button kaRgaa Karga
Play Button Unload Play Button haw-aas Haw-as
Play Button Help me. Play Button tabaangee ko Tabangi ko
Play Button Show me. Play Button eepakeeta naako Ipakita nako
Play Button Tell me. Play Button sulteehee ko Sultihi ko
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page