Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you speak English? Play Button Transliteration Kasulti ka ba ug Iningles?
Play Button I do not speak Cebuano. Play Button kaasultee ka baa og in-eengles? Dili ko kasulti ug Cebuano
Play Button What is your name? Play Button deeli ko kaasultee og cebuano Unsa ang imong pangalan?
Play Button When is your birthday? Play Button oonsaa aang eemong pangaalaan? Kanus-a ang imong adlaw'ng natawohan?
Play Button Where were you born? Play Button kaanoos-aa aang eemong aadlawng naataw-haan? Diin ka gipakatawo?
Play Button What is your rank / title? Play Button dee-in kaa geepakaataawo? Unsa ang imong ranggo / titulo?
Play Button What is your nationality? Play Button oonsaa aang eemong gRang-go / teetoloo? Unsa ang imong pagkanasod?
Play Button Do you have any identification papers? Play Button oonsaa aang eemong paag-kanaasod? Aduna ka ba'y bisan unsa nga papel sa pag-ila?
Play Button Do you have a passport? Play Button aadoona kaa baay beesan oonsaa nga paapel saa paag-eelaa? Aduna ka ba'y pasaporte?
Play Button What is your job? Play Button aadoona kaa bay paasapoRtey? Unsa'y imong trabaho?
Play Button Who is in charge? Play Button oonsaay eemong tRabaaho? Kinsa ang mag'uuna?
Play Button Where do you serve? Play Button kinsa ang mag-oo-oonaa? Diin ka man nagsilbi?
Play Button Which group are you in? Play Button dee-in kaa maan naagsilbee? Unsang grupo nga sakup ka?
Play Button Answer the questions Play Button oonsang gRoopo nga saakup kaa? Tubaga ang pangutana
Play Button Where are you from? Play Button toobagaa aang paangootaanaa Taga diin ka?
Play Button Do you understand? Play Button taagaa dee-in kaa? Nakasabot ka ba?
Play Button I don't understand. Play Button nakaasaabot kaa baa? Wala ko kasabot
Play Button How much? Play Button walaa ko kaasaabot Pila man?
Play Button How many? Play Button peelaa maan? Pila kabuok?
Play Button Repeat it Play Button peelaa kaaboo-ok? Usba kuno
Play Button Where is ___? Play Button oosbaa koono Hain si ___?
Play Button What direction? Play Button haa-in see ___? Asa paingon?
Play Button Is it far? Play Button aasaa paa-ingon? Layo ba?
Play Button Are there armed men near here? Play Button laayo baa? Aduna ba'y mga lalaki diri nga armado?
Play Button Where did they go? Play Button aadoona baay manga lalaakee deeRey nga aRmaado? Diin man siya paingon?
Play Button What weapons? Play Button dee-in maan siyaa paa-eengon? Unsa'y hinagiban?
Play Button Speak slowly Play Button unsaay heenaagibaan? Hinay-hinay ug sulti
Play Button Where is your unit? Play Button heenaay-heenaay ug sultee Hain man ang imong grupo?
Play Button Where did you see them? Play Button haa-in maan ang eemong gRoopo? Diin mo sila nakit-an?
Play Button Where is your family? Play Button dee-in mo seelaa nakeet-aan? Hain man ang imong pamilya?
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page