Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Let me put you in contact with someone who can help you. Play Button pasaagdee ngaa aako kaang eekig-keetaa saa maakataabaang kaaneemo Pasagdi nga ako kang ikigkita sa makatabang kanimo
Play Button I will take you to him. Play Button daad-on ko eekaw kaaneeya Dad-on ko ikaw kaniya
Play Button The person in charge is ___. Play Button aang taawo nga naamoono see ___ Ang tawo nga namuno si ___
Play Button In order to be compensated for damages, you must talk to ___. Play Button aang paa-aagee aaRon maabayaaRaan saa manga naadaa-ot, maakigsooltee kaa nee ___ Ang paagi aron mabayaran sa mga nadaot, makigsulti ka ni ___
Play Button What is your name? Play Button oonsaay eemung ngaalaan? Unsa'y imong ngalan?
Play Button Where do you live? / What is your address? Play Button dee-in kaa maan naagpooyo? / oonsaay eemung padaad-aanaan? Diin ka man nagpuyo? / unsa'y imong padad-anan?
Play Button What happened to your car? Play Button oonsaay naaheetabo saa eemung awto? Unsa'y nahitabo sa imong awto?
Play Button What kind of car is it? (year, make, model) Play Button oonsaang klaasey saa awto kinee? (too-ig, gaamaa, modelo) Unsang klase sa awto kini? (tuig, gama, modelo)
Play Button Show me your car registration. Play Button eepaakeetaa neemo kaanaako aang RehistRo saa awto Ipakita nimo kanako ang rehistro sa awto
Play Button Where is your car right now? Play Button haa-in maan aang eemung awto saa paag-kaakaRon? Hain man ang imong awto sa pagkakaron?
Play Button Is your car drivable? Play Button aang eemung awto maamaaneyho baa? Ang imong awto mamaneho ba?
Play Button Can you bring your car here? Play Button maaheemo baa nga eemung daad-on aang eemung awto dinhee? Mahimo ba nga imong dad-on ang imong awto dinhi?
Play Button Where did the accident happen? Play Button dee-in maan keening aakseedentey naaheetaabo? Diin man kining aksidente nahitabo?
Play Button When did the accident happen? Play Button kaanoos-aa keening aakseedentey naaheetaabo? Kanus-a kining aksidente nahitabo?
Play Button What Civilian Forces' vehicle damaged your car? Play Button oonsaang see-ef nga saakyanaan aang naakadaa-ot saa eemung awto? Unsang CF nga sakyanan ang nakadaot sa imong awto?
Play Button What soldiers were involved in the accident? Play Button oonsaang soondaalo aang naahee-aapil saa aakseedentey? Unsang sundalo ang nahi-apil sa aksidente?
Play Button Thank you for your time. Play Button saalaamaat saa eemung oRaas Salamat sa imong oras
Play Button I appreciate your patience. Play Button aakong geetaagaad aang eemung paa-eelub Akong gitagad ang imong pailub
Play Button In order to be compensated for damages, you must fill out this document. Play Button aang paa-aagee aaRon maabayaaRaan saa manga naadaa-ot, keenahaanglaan manga eemung soolaataan keening dokoomento Ang paagi aron mabayaran sa mga nadaot, kinahanglan mga imong sulatan kining dokumento
Play Button In order to be compensated for damages, you must see ___. Play Button aang paa-aagee aaRon maabayaaRaan saa manga naadaa-ot, keenahaanglaan nga eemung eekig-keetaa see ___ Ang paagi aron mabayaran sa mga nadaot, kinahanglan nga imong ikigkita si ___
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page