Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What is your given name? Play Button oonsaay geehaatag nga ngaalan kaaneemo? Unsa'y gihatag nga ngalan kanimo?
Play Button What is your family name? Play Button oonsaay eemung aapilyeedo? Unsa'y imong apelyido?
Play Button What is your nationality? Play Button oonsaay eemung naasiyonaaleedaad? Unsa'y imong nasyonalidad?
Play Button What country were you born in? Play Button oonsaang naasod kaa geepaakataawo? Unsang nasod ka gipakatawo?
Play Button How old are you? Play Button peelaa naay eemung eedaad? Pila na'y imong idad?
Play Button Do you have an identity card? Play Button aadoonaa kaa baay taRheyta saa paag-eelaa? Aduna ka ba'y tarheta sa pag-ila?
Play Button Show me your identification. Play Button eepaakeetaa neemo naako aang eemung teemaa-ilhaan Ipakita nimo nako ang imong timailhan
Play Button How many people live in this area? Play Button peelaa kaa taawo aang naagpooyo dinhing loogaaRaa? Pila ka tawo ang nagpuyo dinhing lugara?
Play Button Who is the leader of this community? Play Button kinsaa aang naamoono dinhing komooneedaad? Kinsa ang namuno dinhing komunidad?
Play Button What is his name? Play Button oonsaay eeyaang ngaalaan? Unsa'y iyang ngalan?
Play Button Please write down his name. Play Button paaleehug eesoolaat aang eeyaang ngaalaan Palihug isulat ang iyang ngalan
Play Button Show us the leader. Play Button eepaakeetaa saa aamo aang naamoono Ipakita sa amo ang namuno
Play Button How many men and women live in this community? Play Button peelaa kaa lalaakey og babaaye aang naagpooyo dinhing komooneedaad? Pila ka lalake ug babaye ang nagpuyo dinhing komunidad?
Play Button How many children live here? Play Button peelaa kaa baataa aang naagpooyo dinhee? Pila ka bata ang nagpuyo dinhi?
Play Button Are there schools here for the children? Play Button aadoonaa baay eskweelahaan dinhee paaRa saa manga baataa? Aduna ba'y eskwelahan dinhi para sa mga bata?
Play Button Is there enough potable water for the people? Play Button aadoonaa baay eegung eeleemnon naa toobig paaRa saa manga taawo? Aduna ba'y igong ilimnon na tubig para sa mga tawo?
Play Button Is there a water well? Play Button aadoonaa baay toobig aataabaay? Aduna ba'y tubig atabay?
Play Button Is there a public fountain? Play Button aadoonaa baay poobleeko nga toobuRaan? Aduna ba'y publiko nga tuboran?
Play Button Are there any medics here? Play Button aadoonaa baay medeeko dinhee? Aduna ba'y mediko dinhi?
Play Button Are there any engineers? Play Button aadoonaa baay inheenyeRo? Aduna ba'y inhenyero?
Play Button Are there any teachers? Play Button aadoonaa baay maa-eestRo / maa-eestRaa? Aduna ba'y maestro / maestra?
Play Button Are there empty buildings here? Play Button aadoonaa baay bakaantey nga gambaalaay dinhee? Aduna ba'y bakante nga gambalay dinhi?
Play Button Is there a local police force? Play Button aadoonaa baay puweRsaa saa lokaal nga kaapoleesaan? Aduna ba'y puwersa sa lokal nga kapolisan?
Play Button Who is responsible for public safety here? Play Button kinsaa aang maay kapaangakoohaan saa kaahilwaasaan saa poobleeko dinhee? Kinsa ang may kapangakohan sa kahilwasan sa publiko dinhi?
Play Button Whose responsibility is fire protection? Play Button kinsaa aang Responsibileedaad saa pRoteksiyon saa soonog? Kinsa ang responsibilidad sa proteksiyon sa sunog?
Play Button Do you have fire fighting equipment? Play Button aadoonaa kaa baay manga pangontRa nga gaamit paaRa saa soonog? Aduna ka ba'y mga pangontra nga gamit para sa sunog?
Play Button Do you have a fire engine? Play Button aadoonaa kaa baay maakeenaa paaRa saa soonog? Aduna ka ba'y makina para sa sunog?
Play Button Who do you call in case of an accident? Play Button kinsaa maan aang eemung tawaagon inkaaso saa aakseedentey? Kinsa man ang imong tawagon inkaso sa aksidente?
Play Button Are there operational emergency vehicles here? Play Button aadoonaa baay moogaanaa nga saakyanaan naa paang-emeRhensiyaa dinhee? Aduna ba'y mogana nga sakyanan na pang-emerhensiya dinhi?
Play Button How many telephones do you have in the area? Play Button peelaa kaa teelepono nga aadoonaa kaa dinhing loogaaRa? Pila ka telepono nga aduna ka dinhing lugara?
Play Button How many homes have telephones here? Play Button peelaa kaa baalaay aang aadoonaay teelepono dinhee? Pila ka balay ang adunay telepono dinhi?
Play Button Is there a functioning police station? Play Button aadoonaa baay istaasyon saa kaapoleesaan nga naagaheelok? Aduna ba'y estasiyon sa kapolisan nga nagahilok?
Play Button How many personnel are still on the job? Play Button peelaa kaa kawaanee nga aanee-aa paa saa tRaabaaho? Pila ka kawani nga ani-a pa sa trabaho?
Play Button What's the means of communication? Play Button oonsaay pa-aagee saa kapaang-heemaamataa-aan? Unsa'y paagi sa kapanghimamataan?
Play Button Can the police station function normally without U.S. assistance? Play Button maakaheelok baa og noRmaal aang istaasyon saa kaapoleesaan beesaan walaay taabaang aang estaados ooneedos? Makahilok ba ug normal ang estasiyon sa kapolisan bisan wala'y tabang ang Estados Unidos?
Play Button Can U.S. forces depend on the local police to perform their duties as needed? Play Button maakasaalig baa aang estaados ooneedos saa lokaal nga kaapoleesaan saa paagtoomaan saa eelaahaang kaatoongdaanaan kun keenahaanglaan? Makasalig ba ang Estados Unidos sa lokal nga kapolisan sa pagtuman sa ilahang katungdanan kon kinahanglan?
Play Button How many vehicles are available? Play Button peelaa kaa saakyanaan aang magaamit? Pila ka sakyanan ang magamit?
Play Button What is the telephone number? Play Button oonsaa aang noomeRo saa teelepono? Unsa ang numero sa telepono?
Play Button Do you use radio communications? Play Button moogaamit kaa baa og paang-koomineekaasyon naa Raadyo? Mogamit ka ba ug pang-kuminikasyon na radyo?
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page