Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Is there a medical facility nearby? Play Button aadoonaa baay doo-ol nga medeeko paang-heenaabaang? Aduna ba'y duol nga mediko panghinabang?
Play Button Are there any doctors in the area? Play Button aadoonaa baay manga doktoR saa loogaaR? Aduna ba'y mga doktor sa lugar?
Play Button How many beds do you have at the medical facility? Play Button peelaa kaa kakaatRey nga aadoonaa kaa saa medeeko paang-heenaabaang? Pila ka kakatre nga aduna ka sa mediko panghinabang?
Play Button How many people work at the hospital? Play Button peelaa kaa taawo aang naagtRabaaho saa ospeetaal? Pila ka tawo ang nag-trabaho sa ospital?
Play Button How many nurses? Play Button peelaa aang naRs? Pila ang nars?
Play Button Has there been any infectious disease in the area lately? Play Button aadoonaa baay beesaag-oonsaa nga maakataakod nga saakit saa loogaaR kaaRong baag-o paa laang? Aduna ba'y bisag-unsa nga makatakod nga sakit sa lugar karong bag-o pa lang?
Play Button Is there a pharmacy? Play Button aadoonaa baay paRmaasyaa? Aduna ba'y parmasya?
Play Button Is there a building where we could set up a medical facility? Play Button aadoonaa baay gaambalaay nga maaheemo naamung tookoRaan og medeeko nga paang-heenaabaang? Aduna ba'y gambalay nga mahimo namong tukoran ug mediko nga panghinabang?
Play Button We would like to talk to people about immunization. Play Button kaamee boo-ot mosooltee saa manga taawo baahin saa paagpaakooblaan Kami buot mosulti sa mga tawo bahin sa pagpakublan
Play Button We would like to talk to people about sanitization. Play Button kaamee boo-ot mosooltee saa manga taawo baahin saa kasaaneehaan Kami buot mosulti sa mga tawo bahin sa kasanihan
Play Button Is there a medical emergency facility? Play Button aadoonaa baay emeRhensiyaa medeeko nga paang-heenaabaang? Aduna ba'y emerhensiya mediko nga panghinabang?
Play Button We have to establish a safe working environment. Play Button kaamee naag-keenahaanglaan saa paagtookod nga leeng-kawaas naa kaaheemtaang saa tRabaaho Kami nagkinahanglan sa pagtukod nga lingkawas na kahimtang sa trabaho
Play Button We have to hire medical doctors for this facility. Play Button kaamee naag-keenahaanglaan nga mosoohol og medeeko nga doktoR paaRa nee-ining paang-heenaabaang Kami nagkinahanglan nga mosuhol og mediko nga doctor para niining panghinabang
Play Button We have to hire nurses for this facility. Play Button kaamee naag-keenahaanglaan nga mosoohol og naRs paaRa nee-ining paang-heenaabaang Kami nagkinahanglan nga mosuhol og nars para niining panghinabang
Play Button We have to hire office personnel for this facility. Play Button kaamee naag-keenahaanglaan nga mosoohol og kawaanee saa opiseenaa paaRa nee-ining paang-heenaabaang Kami nagkinahanglan nga mosuhol og kawani sa opisina para niining panghinabang
Play Button We have to hire a custodian for this facility. Play Button kaamee naag-keenahaanglaan nga mosoohol og maagbalaantaay paaRa nee-ining paang-heenaabaang Kami nagkinahanglan nga mosuhol og magbalantay para niining panghinabang
Play Button Are the local facilities and personnel able to care for the current casualties without U.S. aid? Play Button aang lokaal nga paang-heenaabaang og kawaanee maakaaheemo baa saa paag-aleemaa saa paag-kaa kaaRon nga na-aakseedentey naa walaay estaados ooneedos naa taabang? Ang lokal nga panghinabang ug kawani makahimo ba sa pag-alima sa pagka-karon nga naaksidente na wala'y Estados Unidos na tabang?
Play Button Is the local drinking water potable? Play Button aang lokaal nga toobig eelimnon maa-eenom baa? Ang lokal nga tubig ilimnon mainom ba?
Play Button Who determined that the water is potable? Play Button kinsaa aang maagboo-ot nga aang toobig maa-eenom? Kinsa ang magbuot nga ang tubig mainom?
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page