Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do not stop if the convoy is attacked! Play Button aayaaw paag-hoonong kun aang koomboy gee-ataakey! Ayaw paghunong kon ang kumboy gi-ataki!
Play Button Drive a minimum of 3 kms before stopping. Play Button paagmaneyho og peenaakaa-oobos nga toolo kaa keelometRos oosaa kaa mohoonong Pagmaneho ug pinaka-ubos nga 3 ka kilómetros usa ka mohunong
Play Button Following distance is 100m on open highway. Play Button oosaanga dos metRos aang deestaansiyaa saa paagsoonod 100 metros ang distansiya sa pagsunod
Play Button Following distance is 50m in towns. Play Button seengkwenta metRos aang deestaansiyaa saa paagsoonod saa loongsod 50 metros ang distansiya sa pagsunod sa lungsod
Play Button When stopped on the road, keep enough space between vehicles to drive around if required. Play Button kun nakaahoonong saa daalaan, paagtagaanaa og eegong eespaasyo saa saakyanaan aaRon makaamaaneyho paaleebot kun keenahaanglaan Kon nakahunong sa dalan, pagtagana ug igong espasyo sa sakyanan aron makamaneho palibot kon kinahanglan
Play Button If you lose sight of the convoy, slow down and wait for a military truck to pass you, and follow it. Play Button kun mawaalaa saa eemung panglaantaw saa koomboy, paag-heenaay-heenaay og hoolaataa aang tRaak nga mileetaaR naa maakalaabaay neemo, og paagsoonod ngad-to Kon mawala sa imong panglantaw sa kumboy, paghinay-hinay ug hulata ang trak nga militar na makalabay nimo, ug pagsunod ngadto
Play Button No weapons. Play Button walaay heenaageebaan Wala'y hinagiban
Play Button No cell phone use. Play Button walaay "sel pon" nga gaameeton Wala'y "cell phone" nga gamiton
Play Button Do not throw food or water to the locals. Play Button aayaw paanglabaay saa paag-kaa-on og toobig saa lokaal Ayaw panglabay sa pagkaon ug tubig sa lokal
Play Button No littering or dumping trash on military camps or staging areas. Play Button geenaadeeli aang paagsaagbot o paaglaabaay saa baasooRaa saa kaampo mileetaaR o saa hoonongaanaan nga loogaaR Ginadili ang pagsagbot o paglabay sa basura sa kampo militar o sa hunonganan nga lugar
Play Button Go around any broken down truck in the convoy. Play Button paagtooyok saa beesaan oonsaa nga naa-aabiRyang tRaak saa koomboy Pagtuyok sa bisan unsa nga naaberyang trak sa kumboy
Play Button No flashing beacons. Play Button walaay paakeeblaat nga baanwaag Wala'y pakiblat nga banwag
Play Button Fuel vehicle every time vehicle stops. Play Button eegaas angtRaak kaadaa hoonong saa saakyanaan I-gas ang trak kada hunong sa sakyanan
Play Button Food is provided at some military camps when available. Play Button paag-kaa-on eehaataag saa oobaag kaampo mileetaaR kun aadoonaa Pagkaon ihatag sa ubang kampo militar kon aduna
Play Button Bring plenty of food and water with you. Play Button paagdaalaa og daag-haang paag-kaa-on og toobig oobaan neemo Pagdala ug daghang pagkaon ug tubig uban nimo
Play Button If you have to stop for any reason and the convoy continues, wait for help from the military. Play Button kun eekaw keenahaanglaan mohoonong saa beesaag-oonsaa nga heenoongdaan og aang koomboy naagpadaayon, paag-hoolaat og taabaang geekaan saa militaaR Kon ikaw kinahanglan mohunong sa bisag-unsa nga hinungdan ug ang kumboy nagpadayon, paghulat ug tabang gikan sa militar
Play Button They will escort you back into position. Play Button oobaanaan kaa neelaa baalik saa poseesyon Ubanan ka nila balik sa posisyon
Play Button No fighting or arguing with any other driver over position in convoy. Play Button walaay maag-awaay o maag-laantoogi saa beesaag-kinsaa nga dRaaybeR saa poseesyon saa koomboy Wala'y mag-away o mag-lantugi sa bisag-kinsa nga drayber sa posisyon sa kumboy
Play Button Drive in a single file. Play Button paagmaaneyho saa oosaa kaa leenyaa Pagmaneho sa usa ka linya
Play Button Be prepared to stop and assist broken down trucks. (Note: This is an instruction for bobtail drivers.) Play Button naagmaaneyho saa eekog peenoogdoolaan, paag-aandaam saa paag-hoonong og paagtaabaang saa nadaa-ot nga manga tRaak Nagmaneho sa ikog pinugdulan, pag-andam sa paghunong ug pagtabang sa nadaot nga mga trak
Play Button Report any problems with other drivers to the convoy commander. Play Button eesaaysaay aang beesaag-oonsaa nga pRoblema saa oobaang dRaaybeR saa koomboy komaamndeR Isaysay ang bisag-unsa nga problema sa ubang drayber sa kumboy kumander
Play Button No drug or alcohol use while driving. Play Button walaay dRogaa o aalkohol saamtaang naagmaaneyho Wala'y droga o alcohol samtang nagmaneho
Play Button Know how to change tires and have proper tools. Play Button maaheebalo kun oonsaa-on paag-eelis og gomaa saa leegid og aadoonaay aangaay nga heemaan Mahibalo kon unsaon pag-ilis ug goma sa ligid ug aduna'y angay nga himan
Play Button Loads, straps, chains, and tires are the drivers' responsibility. Play Button paag-kaRgaa, paagbaangan, paag-kaadeyna, gomaa saa leegid, maa-o aang Responsibileedaad saa dRaaybeR Pagkarga, pagbangan, pagkadena, goma sa ligid, mao ang responsibilidad sa drayber
Play Button Check every time the convoy stops. Play Button paagsoosey saa maataag-oRaas kun koomboy gaahoonong Pagsusi sa matag-oras kon kumboy gahunong
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page