Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button How many people live in this area? Play Button peelaa kaa taawo aang naagaapooyo dinhing loogaaRaa? Pila ka tawo ang nagapuyo dinhing lugara?
Play Button How many water wells do you have in this area? Play Button peelaa kaa toobig-aataabaay aadoonaa kaa dinhing loogaaRaa? Pila ka tubig-atabay aduna ka dinhing lugara?
Play Button Do you have a sewage system in this area? Play Button aadoonaa kaa baay seestemaa saa hoogaw dinhing loogaaRaa? Aduna ka ba'y sistema sa hugaw dinhing lugara?
Play Button How far are the latrines from the water wells? Play Button oonsaa kalaayo aang kaaleebaangaan geekaan saa toobig aataabaay? Unsa kalayo ang kalibangan gikan sa tubig atabay?
Play Button What type of herds graze in this area? Play Button oonsaang klaasey saap aanon saa manga haayop aang musabsab dinhing loogaaRaa? Unsang klase sap anon sa mga hayop ang mosabsab dinhing lugara?
Play Button Is there a veterinarian? Play Button aadoonaa baay biteReenaaRyo? Aduna ba'y beterinaryo?
Play Button Are there any factories in the area? Play Button aadoonaa naa baay paabReekaa dinhing loogaaRaa? Aduna na ba'y pabrika dinhing lugara?
Play Button Is there a river nearby? Play Button aadoonaa baay soobaa nga doo-ol? Aduna ba'y suba nga duol?
Play Button Where do you get electricity from? Play Button dee-in kaa maan mokoohaag geegeekaanaan saa ilektRiseedaad? Diin ka man mokuhag gigikanan sa elektrisidad?
Play Button Is there a power plant nearby? Play Button aadoonaa baay plaantaa saa ilektRiseedaad nga doo-ol? Aduna ba'y planta sa elekrisidad nga duol?
Play Button What kind of electrical appliances do people use? Play Button oonsaang klaasey saa kasaang-kaapaan nga ilektRiseedaad aang geegaamit saa manga taawo? Unsang klase sa kasangkapan nga elektrisidad ang gigamit sa mga tawo?
Play Button Do you use electric stoves? Play Button mogaamit kaa baa og ilektRiseedaad nga looto-aan? Mogamit ka ba ug elektrisidad nga lutoan?
Play Button Have there been forest fires in the area? Play Button maay goobaat nga soonog baa dinhing loogaaRaa kaaniyaad-to? May gubat nga sunog ba dinhing lugara kaniadto?
Play Button Are there any gas pipes around here? Play Button aadoonaa baay toobo saa gaas dinhing daapeetaa? Aduna ba'y tubo sa gas dinhing dapita?
Play Button Do you use gas to heat homes around here? Play Button mogaamit kaa baa og gaas aaRon saa paag-eenit saa manga baalaay dinhing daapeetaa? Mogamit ka ba ug gas aron sa pag-init sa mga balay dinhing dapita?
Play Button Is gas used for cooking? Play Button aang gaas geegaamit baa saa paaglooto? Ang gas gigamit ba sa pagluto?
Play Button Do you use propane gas tanks? Play Button mogaamit kaa baa og taang-key saa "pRopeyn gas"? Mogamit ka ba ug tangke sa "propane gas"?
Play Button Where do you get propane gas tanks supplied from? Play Button dee-in kaa maan mokoohaa og naagtagaanaa naag-geekaan aang taang-key saa "pRopeyn gas"? Diin ka man mokuha ug nagtagana nag-gikan ang tangke sa "propane gas"?
Play Button Is there anyone to inspect home gas appliances? Play Button aadoonaa baay beesaag-kinsaa nga mosoosee saa gaas kasaang-kaapaan saa baalaay? Aduna ba'y bisag-kinsa nga mosusi sa gas kasangkapan sa balay?
Play Button Is there an electrician here? Play Button aadoonaa baay ilektRiseestaa dinhee? Aduna ba'y elektrisista dinhi?
Play Button Is there a water supply system to households? Play Button aadoonaa baay seestemaa saa toobig galaameeton saa paaneemaalaay? Aduna ba'y sistema sa tubig galamiton sa panimalay?
Play Button Where is the facility located? Play Button haa-in maan aang pang-heenaabaang nakaaloogaaR? Hain man ang panghinabang nakalugar?
Play Button How many people operate the system? Play Button peelaa kaa taawo aang naagpaaleehok saa seestemaa? Pila ka tawo ang nagpalihok sa sistema?
Play Button Is it connected to other water supply systems? Play Button kinee naakaasumpaay baa saa laa-ing keenahanglaanon nga seestemaa saa toobig? Kini nakasumpay ba sa laing kinahanglanon nga sistema sa tubig?
Play Button Is it functional? Play Button kinee nagaaleehok baa? Kini nagalihok ba?
Play Button Where are the sources of raw water? Play Button dee-in aang toobooRaan saa laab-aas nga toobig? Diin ang tuburan sa lab'as nga tubig?
Play Button Is it polluted? Play Button kinee hoogaw baa? Kini hugaw ba?
Play Button Is there a water treatment used? Play Button aadoonaa baay taambaal nga geegaamit saa toobig? Aduna ba'y tambal nga gigamit sa tubig?
Play Button Is it chemical? Play Button kimeekaal baa? Kemikal ba?
Play Button Is it through filtration? Play Button peena-aagee baa saa paagsaalaa? Pinaagi ba sa pagsala?
Play Button Is it by sedimentation? Play Button peena-aagee baa saa laalog? Pinaagi ba sa lalog?
Play Button Where is the pumping station? Play Button haa-in maan aang istaasyon saa bomba? Hain man ang estasiyon sa bomba?
Play Button How many people are needed to keep the system functional? Play Button peelaa kaa taawo aang keenahaanglaan aaRon maapadaagaan aang seestemaa? Pila ka tawo ang kinahanglan aron mapadagan ang sistema?
Play Button We've heard that there have been some problems with sewage in this neighborhood. Play Button naakaadungog kaamee nga aadoonaay pRoblema saa aagee-aanaan saa hoogon nee-ining kaaseelingaanaan Nakadungog kami nga adunay problema sa agianan sa hugon niining kasilinganan
Play Button Do you have indoor plumbing? Play Button aadoonaa kaa baay toobo saa soolod baalaay? Aduna ka ba'y tubo sa sulod balay?
Play Button Do you have any problems with your plumbing? Play Button aadoonaa kaa baay pRoblema saa toobo? Aduna ka ba'y problema sa tubo?
Play Button Does your toilet work? Play Button aang eemung kaaseelyaas mugaanaa baa? Ang imong kasilyas mogana ba?
Play Button How many toilets do you have in the house? Play Button peelaa maan aang eemoohong kaaseelyaas saa baalaay? Pila man ang imohong kasilyas sa balay?
Play Button Do you have a septic tank? Play Button aadoonaa kaa baay taang-key saa hoogaw? Aduna ka ba'y tangke sa hugaw?
Play Button Is there anyone who can fix your sewer? Play Button aadoonaa baay makaa-aayo saa eemung aagee-aanaan saa hoogaw? Aduna ba'y makaayo sa imong agianan sa hugaw?
Play Button Have you contacted anyone regarding this problem? If so who? Play Button naakig-soong-ko kaa naa baa saa beesaan kinsaa maaheetungod saa pRoblema? kinsaa maan koono kun maa-o? Nakig-sungko ka na ba sa bisan kinsa mahitungod sa problema? Kinsa man kuno kon mao?
Play Button When did you contact them? Play Button kaanoos-aa kaa maan naakig-soong-ko neelaa? Kanus-a ka man nakig-sungko nila?
Play Button I will report this higher up and see if there is something we can do to fix the sewage problem. Play Button aakong eesaaysaay keenee saa manga taa-aas og Raang-go og aatong laantaawon kun maay maaheemo baa keetaa saa paag-aayo saa pRoblema saa hoogaw Akong isaysay kini sa mga taas og ranggo ug atong lantawon kon may mahimo ba kita sa pag-ayo sa problema sa hugaw
Play Button We will contact the sewage company and find out what is being done to correct the problem. Play Button aatong eesoong-ko aang kompaanya saa hoogaw aaRon aatong maaheebalo-aan kun oonsaay naaboohaat saa paag-aayo saa pRoblema Atong isungko ang kompanya sa hugaw aron atong mahibaloan kon unsay nabuhat sa pag-ayo sa problema
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page