Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Put your hands on the steering wheel and do not move them. Play Button eebootaang aang eemung kaamot saa maaneebela og aayaw seelaa ileehok Ibutang ang imong kamot sa manibela ug ayaw sila ilihok
Play Button You are breaking the curfew. Play Button eekaw meelaapaas saa kuRpiyo Ikaw milapas sa kurpyo
Play Button You were speeding. Play Button eekaw paaspaas mopadaagaan Ikaw paspas mopadagan
Play Button The curfew is in effect. Play Button aang kuRpiyo geepaatooman naa Ang kurpyo gipatuman na
Play Button Did you know there is a curfew? Play Button kaaheebalo kaa baa nga aadoonaay kuRpiyo? Kahibalo ka ba nga adunay kurpyo?
Play Button The streets are not safe right now. Play Button aang daalaan deeli loowaas saa paag-kaakaRon Ang dalan dili luwas sa pagkakaron
Play Button We will escort you to your relatives. Play Button oobaanaan kaa naamo paa-eengon saa eemoohaang paRyentey Ubanan ka namo paingon sa imohang paryente
Play Button The police station will give you information about curfew. Play Button aang istaasyon saa poles mohaataag kaaneemo og kasaayooRaan maaheetungod saa kuRpiyo Ang estasiyon sa polis mohatag kanimo og kasayuran mahitungod sa kurpyo
Play Button Turn off the engine. Play Button eepaalong aang maakeenaa Ipalong ang makina
Play Button Get out of your vehicle. Play Button gawaas saa eemung saakyanaan Gawas sa imong sakyanan
Play Button May I see your ID, please? Play Button maaheemo baa nga aakong maakeeta aang eemung teemaa-ilhaan, paaleehug? Mahimo ba nga akong makita ang imong timailhan, palihug?
Play Button Where are you going? Play Button haa-in kaa padoolong? Hain ka padulong?
Play Button Are you carrying any weapons? Play Button naagdalaa kaa baa og beesaag-oonsaa nga heenaageebaan? Nagdala ka ba og bisag-unsa nga hinagiban?
Play Button How much money are you carrying? Play Button oonsaa kadaag-haan aang eemung geedaalaa nga saalaapee? Unsa kadaghan ang imong gidala nga salapi?
Play Button Who gave you the money? Play Button kinsaa aang naag-haataag saa saalaapee neemo? Kinsa ang naghatag sa salapi nimo?
Play Button Do you have a gun under the seat? Play Button aadoonaa kaa baay poosil saa eelaalom saa leeng-koRaanaan? Aduna ka ba'y pusil sa ilalom sa lingkoranan?
Play Button Are you hiding anything illegal? Play Button eekaw naagtaago baa og beesaag-oonsaa nga geenadeeli? Ikaw nagtago ba og bisag-unsa nga ginadili?
Play Button Since you broke the law, we have to arrest you. Play Button tungud kaay meelaapaas kaa saa balaa-od, kaamee naag-keenahaanglaan nga eedaakup kaa Tungud ka'y milapas ka sa balaod, kami nagkinahanglan nga idakup ka
Play Button We have to take you to the police station. Play Button kaamee naag-keenahaanglaan nga daad-on kaa saa istaasyon saa poles Kami nagkinahanglan nga dad-on ka sa estasiyon sa polis
Play Button You will ride with us to the police station. Play Button eekaw mosakaay kaanaamo paadoolong saa istaasyon saa poles Ikaw mosakay kanamo padulong sa estasiyon sa polis
Play Button We detained this man at ___. Play Button keening taw-haanaa aamung geepoogong saa ___ Kining tawhana among gipugong sa ___
Play Button He broke the curfew. Play Button meelaapaas siyaa saa kuRpiyo Milapas siya sa kurpyo
Play Button Can you help verify the man's identity? Play Button maakataabaang kaa baa saa paagmaatoo-od saa paag-eelaa nee-ing taw-haanaa? Makatabang ka ba sa pagmatuod sa pag-ila niing tawhana?
Play Button He was hiding a gun. Play Button siyaa naagtaago og poosil Siya nagtago ug pusil
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page