Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have pain in this joint I'm touching? Play Button maay kaa-ool-ol kaa baang geebaatee nee-ining kasoo-kasoohaan nga aakung giheekaap? May kaul'ul ka baang gibati niining kasu-kasuhan nga akong gihikap?
Play Button Do you have pain in any other joint? Play Button aadoona pa baay laa-ing kaa-ool-ol saa eemong kasoo-kasoohaan? Aduna pa bay laing kaul'ul sa imong kasu-kasuhan?
Play Button Which joint hurts the most? Play Button oonsaang kasoo-kaasoohan aang gRaabe nga kaa-ool-ol? Unsaang kasu-kasuhan aang grabe nga kaul'ul?
Play Button Do you have pain in this muscle I'm touching? Play Button aadoona baay kaa-ool-ol saa aaneng mooskoolo nga aakung giheekaap? Aduna bay kaul'ul sa aning muskulo nga akong gihikap?
Play Button Do you have pain in any other muscle? Play Button aadoona baay kaa-ool-ol saa laa-ing mooskoolo? Aduna bay kaul'ul sa laing muskulo?
Play Button Where is the muscle pain? Play Button haa-in maan aang mooskoolo nga nagaakaa-ool-ol? Hain man aang muskolo nga nagakaul'ul?
Play Button Is this muscle cramping? Play Button paagbeekog baa kinee saa mooskoolo? Pagbikog ba kini sa muskolo?
Play Button Have you ever had any broken bones? Play Button nabaalee-an kaa baa oog bookog kaanee-aad-to? Nabalian ka ba ug bukog kaniadto?
Play Button What bones have you broken? Play Button oonsa saa bookog neemo aang nabaalee? Unsa sa bukog nimo aang nabali?
Play Button Does it hurt when I do this? Play Button saakit baa kon aakung himoo-on kinee? Sakit ba kon akong himuon kini?
Play Button Do this. Play Button himoo-aa kinee Himoa kini
Play Button You need an x-ray of your bone. Play Button kinahaanglaan kaa oog eks-Rey saa eemong bookog Kinahaanglan ka ug x-ray sa imong bukog
Play Button I will examine the x-ray and tell you what I see. Play Button aakung eksaaminon aang eks-Rey oonyaa sulteehan ko eekaw saa aakung naakeeta Akong eksamenon aang x-ray unya sultihan ko ikaw sa akong nakita
Play Button The bone here is broken. Play Button aang bookog dinhey nabaalee Aang bukog dinhi nabali
Play Button The bone here is not broken. Play Button aang bookog dinhey walaa mabaalee Aang bukog dinhi wala mabali
Play Button You need a cast to help the bone heal. Play Button kinahaanglaan nga seementohon aaRon maakataabaang saa paag-aayo saa bookog Kinahaanglan nga sementohon aron makatabaang sa pag-ayo sa bukog
Play Button Do not remove the cast. Play Button aayaw taangtaanga aang seemento Ayaw taangtaanga aang semento
Play Button Do not get the cast wet. Play Button aayaw baasaa-aa aang seemento Ayaw basa-a aang semento
Play Button You need a splint to help the injury heal. Play Button kinahaanglaan kaa oog laakeelaakee aaRon maakataabaang saa pag-aayo saa eemong kadaa-ot Kinahaanglan ka ug lakilaki aron makatabaang sa pag-ayo sa imong kadaot
Play Button You may take the splint off to clean yourself. Play Button maheemo neemo nga taangtaangon aang laakeelaakee aaRon maahinloo-aan aang eemong kaa-oogaleengon Mahimo nimo nga taangtaangon aang lakilaki aron mahinloan aang imong kaugalingon
Play Button The splint must be replaced after you have cleaned yourself. Play Button kinahaanglaan nga eeleesan aang laakeelaakee pag-kaahoomaan neemo oog hinlo saa eemong kaa-oogaleengon Kinahaanglan nga ilisan aang lakilaki pagkahuman nimo ug hinlo sa imong kaugalingon
Play Button You need a metal plate and screws to help the healing of your bone. Play Button kinahaanglaan kaa og plantsaa og Roska aaRon maakataabaang saa pag-aayo saa eemong bookog Kinahaanglan ka og plantsa ug roska aron makatabaang sa pag-ayo sa imong bukog
Play Button We need to take you to the Operating Room to put you back together. Play Button kinahaanglaan nga daad-on kaa naamo saa laawak nga paaneesdis aaRon kaa mabaalik Kinahaanglan nga dad-on ka namo sa lawak nga panisdis aron ka mabalik
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page