Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Your child is sick. Play Button aang eemong anaak naagsaakit Aang imong anak nagsakit
Play Button Your child is hurt. Play Button aang eemong anaak nasaakitaan Aang imong anak nasakitan
Play Button We need to care for your child. Play Button kinahaanglaan nga mo-aaleema kaamee saa eemong anaak Kinahaanglan nga moalima kami sa imong anak
Play Button You need to let us keep your child here. Play Button kinahaanglaan nga mosoogot kaa nga kaamee aang mobaantaay saa eemong anaak dinhey Kinahaanglan nga mosugot ka nga kami aang mobantay sa imong anak dinhi
Play Button You may stay with your child. Play Button maaheemo nga aanhee kaa oosaab kaa-ooban aang eemong anaak Mahimo nga anhi ka usab kauban aang imong anak
Play Button Let us examine your child in private. Play Button paleehog aamong eksameenon aang eemong anaak saa pReebaado Palihug among eksamenon aang imong anak sa pribado
Play Button Your child will get better soon. Play Button aang eemong anaak ma-aayo-aayo naa poohon Aang imong anak maayo-ayo na puhon
Play Button This medicine will help your child. Play Button keening mediseena maakataabaang saa eemong anaak Kining medisina makatabaang sa imong anak
Play Button Did your child eat today? Play Button ning-kaa-on baa aang eemong anaak kaaRong aadlaawa? Ningkaon ba aang imong anak karong adlawa?
Play Button Did your child eat yesterday? Play Button ning-kaa-on baa aang eemong anaak gahaapon? Ningkaon ba aang imong anak gahapon?
Play Button Has your child passed urine today? Play Button naka-eehe baa aang eemong anaak kaaRong aadlaawa? Naka-ihe ba aang imong anak karong adlawa?
Play Button Has your child passed any stool today? Play Button nakaaleebaang baa aang eemong anaak kaaRong aadlaawa? Nakalibaang ba aang imong anak karong adlawa?
Play Button Did your child pass any stool yesterday? Play Button nakaaleebaang baa aang eemong anaak gahaapon? Nakalibaang ba aang imong anak gahapon?
Play Button Has your child had any diarrhea? Play Button nag-kaaleebaanga baa aang eemong anaak? Nagkalibaanga ba aang imong anak?
Play Button Has your child been vomiting? Play Button nagsooka-sooka baa aang eemong anaak? Nagsuka-suka ba aang imong anak?
Play Button Your child looks healthy. Play Button aang eemong anaak himsog taan-aawon Aang imong anak himsog tan-awon
Play Button Your child will be fine. Play Button aang eemong anaak ma-aayo Raa Aang imong anak maayo ra
Play Button Your child will be ill for a long time. Play Button aang eemong anaak masaakeeton saa taa-aas nga paanahon Aang imong anak masakiton sa taas nga panahon
Play Button This illness will pass slowly, but your child's health will return completely. Play Button aang saakit molabaay heenaay-heenaay, oog aang eemong anaak mobaalik aang tanaan neeyaang kaahimsog Aang sakit molabay hinay-hinay, ug aang imong anak mobalik aang tanan niyaang kahimsog
Play Button Feed the child small portions every few hours. Play Button pakaa-ona aang baataa saa geenaagmaay soolod saa peelaa kaa oRaas Pakaona aang bata sa ginagmay sulod sa pila ka oras
Play Button Help your child drink this every few hours. Play Button tabaangee aang eemong anaak saa paag-eenom kaadaa peelaa kaa oRaas Tabaangi aang imong anak sa pag-inom kada pila ka oras
Play Button Feed this medicine to your child every four hours. Play Button eehunget keening mediseena saa eemong anaak kaadaa eeka-oopaat nga oRaas Ihungit kining medisina sa imong anak kada ika-upat nga oras
Play Button Allow your child to sleep. Play Button pasaagdee nga matoolog aang baataa Pasagdi nga matulog aang bata
Play Button You need to sleep as much as the child does. Play Button matoolog kaa paaReeha saa baataa nga nag-kaheenaanglaan Matulog ka pareha sa bata nga nagkahinaanglan
Play Button Bring your child back here tomorrow. Play Button eebaaleek dinhey oogma aang eemong anaak Ibalik dinhi ugma aang imong anak
Play Button Bring your child back if there is no improvement by tomorrow. Play Button eebaaleek dinhey oogma aang eemong anaak kon walaay kaa-aayoohaan Ibalik dinhi ugma aang imong anak kon walay kaayuhan
Play Button We will continue to follow the health of your child with you. Play Button aamong eepadaayon aang pagsoonod saa kahimsog saa eemong anaak oog eekaw Among ipadayon aang pagsunod sa kahimsug sa imong anak ug ikaw
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page