Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Bend your arm. Play Button peekoo-aa aang eemong bookton Piko-a aang imong bukton
Play Button Bend your leg. Play Button peekoo-aa aang eemong paa-aa Piko-a aang imong paa
Play Button Breathe normally. Play Button paaginhaawa oog noRmaal Pagginhawa ug normal
Play Button Close your eyes. Play Button eepeeyong aang eemong maataa Ipiyong aang imong mata
Play Button Close your hand. Play Button ee-koomo aang eemong kaamot I-kumo aang imong kamot
Play Button Close your mouth. Play Button ee taak-om aang eemong baa-baa I-tak'um aang imong baba
Play Button Cough. Play Button oobo Ubo
Play Button Cough some phlegm into this cup. Play Button oobo oog peelaa kaa plema aaning taasaa Ubo ug pila ka plema aning tasa
Play Button Hold this under your tongue. Play Button haaweeRee kinee saa eelaalom saa eemong deelaa Hawiri kini sa ilalom sa imong dila
Play Button Hold your breath. Play Button eepoogong aang eemong paaginhaawa Ipugong aang imong pag-ginhawa
Play Button Lie down. Play Button higda Higda
Play Button Lie flat. Play Button higda pahaaplaa Higda pahapla
Play Button Lie on your abdomen. Play Button higda saa eemong teeyaan Higda sa imong tiyan
Play Button Lie on your back. Play Button higda saa eemong leekod Higda sa imong likod
Play Button Look at my finger as it moves. Play Button taan-aw saa aakung toodlo saamtaang naagleehok Tan-aw sa akong tudlo samtaang naglihok
Play Button Look down. Play Button taan-aw saa oobos Tan-aw sa ubos
Play Button Look straight. Play Button taan-aw saa diRetso Tan-aw sa deretso
Play Button Look up . Play Button taan-aw saa taa-aas Tan-aw sa taas
Play Button Open. Play Button booleekat Bulikat
Play Button Open your eyes. Play Button eebooleekat aang eemong manga maataa Ibulikat aang imong mga mata
Play Button Open your hand. Play Button eebook-haad aang eemong kaamot Ibukhad aang imong kamot
Play Button Open your mouth. Play Button eebookaa aang eemong baa-baa Ibuka aang imong baba
Play Button Push here. Play Button eetoolod diRee Itulud diri
Play Button Sit down. Play Button ling-kod Lingkod
Play Button Sit up. Play Button tindog Tindog
Play Button Squeeze here. Play Button eepig-it diRee Ipig'it diri
Play Button Stand on the scale. Play Button tindog saa teembaangaan Tindog sa timbaangan
Play Button Stand up. Play Button teendog Tindog
Play Button Take a deep breath in and out. Play Button ginhaawa oog laawom oog nga pasoolod oog paagawaas Ginhawa ug lawom ug nga pasulod ug pag-gawas
Play Button Touch my finger with this finger. Play Button heekaapa aang aakung toodlo anee-aang toodlo-aa Hikapa aang akong tudlo aniaang tudlo-a
Play Button Touch your finger to your nose like this. Play Button heekaapa aang eemong eelong paReyho aanee Hikapa aang imong ilong pareho ani
Play Button Turn around. Play Button tooyok Tuyok
Play Button Turn onto this side. Play Button tooyok nee-ining keyleeRa Tuyok niining kilera
Play Button Walk like this. Play Button paglaakaw paReyho aanee Paglakaw pareho ani
Play Button Walk towards me. Play Button laakaw paadoolong naako Lakaw padulong nako
Play Button You need an x-ray of your chest. Play Button nagkahinaanglan kaa oog eks-Rey saa eemong doog-haan Nagkahinaanglan ka ug x-ray sa imong dughan
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page