Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Everything will be done to get you fixed up again. Play Button aang tanaan aatong heemoo-on aaRon maakabaalik kaa nga himsog Aang tanan atong himuon aron makabalik ka nga himsog
Play Button You are only slightly wounded. Play Button naasamdaan kaa laang og gaamaay Nasamdan ka laang og gamay
Play Button You will soon be up again. Play Button maakaateendog kaa og baalik poohon Makatindog ka og balik puhon
Play Button Your condition is serious, but you will get better. Play Button aang eemong kaahimtaang gRaabey, heenoo-on makaabaatey Raa kaa og kaayoohan Aang imong kahimtaang grabe, hinoon makabati ra ka og kaayuhan
Play Button You will get better if you let us take care of you. Play Button maama-aayo kaa kon eemo kameeng pasaagdaan nga mag-aaleemaa kaaneemo Mamaayo ka kon imo kaming pasagdan nga mag-alima kanimo
Play Button You are seriously hurt. Play Button eekaw seRiyoso nga nasaamdaan Ikaw seryoso nga nasamdan
Play Button You are seriously ill. Play Button eekaw seRiyoso nga nag-saakit Ikaw seryoso nga nag-sakit
Play Button It will probably take a long time for you to get better. Play Button mooRaa og doogaay-doogaay kaang maama-aayo Mora og dugay-dugay kaang mamaayo
Play Button The surgery was successful. Play Button aang opeRaasyon malaampooson Aang operasyon malamposon
Play Button We were able to help you. Play Button naheemo naamo nga kaamee aang nag-aamping kaaneemo Nahimo namo nga kami aang nag-amping kanimo
Play Button We had to remove this. Play Button kinahaanglaan nga aamo keening taangtaangon Kinahaanglan nga amo kining taangtaangon
Play Button We tried, but we could not save this. Play Button aamong geesoolaayaan, apaan walaa maaloowaas Among gisulayan, apan wala maluwas
Play Button You were hurt very badly. Play Button nasaamdaan kaa og daako ka-aayo Nasamdan ka og dako kaayo
Play Button You will be fine. Play Button eekaw ma-aayo Raa Ikaw maayo ra
Play Button You will need time to heal. Play Button nagkinahaanglaan kaa oog paanaahon aaRon kaa maama-aayo Nagkinahaanglan ka ug panahon aron ka mama-ayo
Play Button We will arrange for your transport back to your country. Play Button makigsaabot kaamee paaRa saa eemong saakyaan aaRon kaa makaabaleek saa eemong naasud Makigsabot kami para sa imong sakyan aron ka makabalik sa imong nasud
Play Button We will send you to another place. Play Button eepaadalaa kaa naamo saa laa-ing loogaaR Ipadala ka namo sa laing lugar
Play Button You need more care. Play Button nagkinahaanglaan kaa oog doogaang paag-aaleema Nagkinahaanglan ka ug dugaang pag-alima
Play Button You will return to your Unit when you are better. Play Button mobaaleek kaa saa eemong gRoopo kon ma-aayo-aayo kaa naa Mobalik ka sa imong grupo kon maayo-ayo ka na
Play Button I will be back soon. Play Button mobaaleek ko daayon Mobalik ko dayon
Play Button I will check back later to see how you are doing. Play Button oonya aako kaang sobaayon pagbaleek aaRon kaa tan-aawon kon naa-oonsa kaa naa Unya ako kaang subayon pagbalik aron ka tan-awon kon naunsa ka na
Play Button Return tomorrow so we can be sure you get better. Play Button baaleek oogmaa aaRon kaamee makaa-segooRo nga maayo-ayo kaa naa Balik ugma aron kami maka-seguro nga maayo-ayo ka na
Play Button Return in one week so we can be sure you get better. Play Button baleek saa oosaa kaa seemaana aaRon kaamee maka-segooRoo nga maayo-ayo kaa naa Balik sa usa ka semana aron kami maka-seguro nga maayo-ayo ka na
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page