Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Please wait for an interpreter. Play Button paaleehug pag-hoolaat saa maag-hoohoobaad Palihug paghulat sa maghuhubad
Play Button Please turn off your camera. Play Button paaleehug ug paalong saa eemung kaamiRaa Palihug og palong sa imong kamera
Play Button Please turn off your recorder. Play Button paaleehug ug paalong saa eemung ReekoRdeR Palihug og palong sa imong rekorder
Play Button Here is a copy of our ground rules. Play Button aanee-aa aang kopyaa saa aamung balaa-od saa toog-kaaRaan Ania ang kopya sa among balaod sa tugkaran
Play Button Sign here if you agree to follow the ground rules. Play Button piRmaa nganhey kun eekaw ming-ooyon saa paagsoonod saa balaa-od saa toog-kaaRaan Pirma nganhi kon ikaw ming-uyon sa pagsunod sa balaod sa tugkaran
Play Button This is not the public affairs office. Play Button deeli kinee aang opiseenaa saa poobleeko nga kaatungod Dili kini ang opisina sa publiko nga katungod
Play Button I am not an official spokesperson. Play Button deeli aako aang opisyaal nga taawong tigpaamaa-baa Dili ako ang opisyal nga tawong tigpamaba
Play Button He does not wish to give an interview. Play Button waalaa siyaay tingooha saa pag-haataag og paakig-hisgut Wala siya'y tinguha sa paghatag og pakighisgot
Play Button She does not wish to give an interview. Play Button waalaa siyaay tingooha saa pag-haataag og paakig-hisgut Wala siya'y tinguha sa paghatag og pakighisgot
Play Button Do not take photos here. Play Button aayaw pag-koohaa og litRaato dinhee Ayaw pagkuha og litrato dinhi
Play Button Do not take videos here. Play Button aayaw pag-koohaa og telebeesyon dinhee Ayaw pagkuha og telebisyon dinhi
Play Button Do not take photos of this place. Play Button aayaw pag-koohaa og litRaato dinhing loogaaRa Ayaw pagkuha og litrato dinhing lugara
Play Button Do not take videos of this place. Play Button aayaw pag-koohaa og telebeesyon dinhing loogaaRa Ayaw pagkuha og telebisyon dinhing lugara
Play Button Do not take photos of this piece of equipment. Play Button aayaw pag-koohaa og litRaato baahin nee-ining kagaameetaan Ayaw pagkuha og litrato bahin niining kagamitan
Play Button Do not take videos of this piece of equipment. Play Button aayaw pag-koohaa og telebeesyon baahin nee-ining kagaameetaan Ayaw pagkuha og telebisyon bahin niining kagamitan
Play Button You cannot enter this area now. Play Button deeli kaa naa makaasoolod dinhing loogaaRa saa paga-kaaRon Dili ka na makasulod dinhing lugara sa pagakaron
Play Button For security reasons, I cannot address this question. Play Button tungod saa paanaaleepod nga heenungdaan, deeli aako maakaapoolong nee-ining pangootaanaa Tungod sa panalipud nga hinungdan, dili ako makapulong niining pangutana
Play Button I cannot address that question until the investigation is finished. Play Button deeli aako maakaapoolong aaning pangootaanaa haangtud naa aang pagsoosi waalaa paa maahoomaan Dili ako makapulong aning pangutana hangtud na ang pagsusi wala pa mahuman
Play Button We do not discuss personnel or equipment strength with the media. Play Button deeli kaamee maag-hisgot saa manga taawo o koosog saa kagaameetaan deehaa saa manga heemaan saa komyuneekaasyon o pang-haatod Dili kami maghisgot sa mga tawo o kusog sa kagamitan diha sa mga himan sa komunikasyon o panghatud
Play Button We do not discuss future operations with the media. Play Button deeli kaamee maag-hisgot saa oomaa-aabootaay nga opeRaasyon deehaa saa manga heemaan saa komyuneekaasyon o pang-haatod Dili kami maghisgot sa umaabota'y nga operasyon diha sa mga himan sa komunikasyon o panghatud
Play Button We do not discuss nuclear operations with the media. Play Button deeli kaamee maag-hisgot saa nookliyaaR nga opeRaasyon deehaa saa manga heemaan saa komyuneekaasyon o pang-haatod Dili kami maghisgot sa nukliyar nga operasyon diha sa mga himan sa komunikasyon o panghatud
Play Button We do not discuss chemical operations with the media. Play Button deeli kaamee maag-hisgot saa kemeekaal nga opeRaasyon deehaa saa manga heemaan saa komyuneekaasyon o pang-haatod Dili kami maghisgot sa kemikal nga operasyon diha sa mga himan sa komunikasyon o panghatud
Play Button We do not discuss biological operations with the media. Play Button deeli kaamee maag-hisgoot saa beeyolohiyaa nga opeRaasyon deehaa saa manga heemaan saa komyuneekaasyon o pang-haatod Dili kami maghisgot sa biyolohiya nga operasyon diha sa mga himan sa komunikasyon o panghatud
Play Button We do not have information on this subject. Play Button waalaa kaamee kasaayooRaan dinhing heelisgootaan Wala kami'y kasayuran dinhing hilisgutan
Play Button Names cannot be released until victims' relatives are notified. Play Button manga ngalaan deeli maaheemo nga eepaagoolaa haangtud aang manga paRyentes saa bikteemaa geetaaho naa Mga ngalan dili mahimo nga ipagula hangtud ang mga paryentes sa biktima gitaho na
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page