Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button This is the ___ public affairs office. Play Button kinee aang ___ opiseenaa saa poobleeko nga kaatungod Kini ang ___ opisina sa publiko nga katungod
Play Button This is not the public affairs office. Play Button deeli kinee aang opiseenaa saa poobleeko nga kaatungod Dili kini ang opisina sa publiko nga katungod
Play Button What is your name? Play Button unsaay eemung ngalaan? Unsa'y imong ngalan?
Play Button What media organization do you represent? Play Button unsaang oRgaanisaasyon saa manga paa-aagee aang eemung geepamaabaa? Unsang organisasyon sa mga paagi ang imong gipamaba?
Play Button Where is your organization based? Play Button dee-in maan aang eemung oRgaanisaasyon naaka-baasey? Diin man ang imong organisasyon naka-base?
Play Button What is your publication? Play Button unsaa maan aang eemung pooblikaasyon? Unsa man ang imong publikasyon?
Play Button What is your program? Play Button unsaa maan aang eemung pRogRaama? Unsa man ang imong programa?
Play Button What is the subject of this article? Play Button unsaa maan aang heelisgootaan nee-ining seenoolaat? Unsa man ang hilisgutan niining sinulat?
Play Button What is your question? Play Button unsaay eemung pangootaanaa? Unsa'y imong pangutana?
Play Button Could you please ask the question in a different way? Play Button paaleehug kun maaheemo saa pagpangootaanaa saa laahing peena-aagee? Palihug kon mahimo sa pagpangutana sa lahing pinaagi?
Play Button Could you please use simpler language? Play Button paaleehug pagaamit saa saayon nga peenoolungaan? Palihug paggamit sa sayon nga pinulongan?
Play Button What is your deadline? Play Button unsaa aang eemung dedlaayn? Unsa ang imong dedline?
Play Button Tomorrow Play Button oogmaa Ugma
Play Button In two days Play Button soolud saa doohaa kaa aadlaw Sulod sa duha ka adlaw
Play Button In three days Play Button soolud saa toolo kaa aadlaw Sulod sa tulo ka adlaw
Play Button Next week Play Button soonud seemaanaa Sunod semana
Play Button Next month Play Button soonud boolaan Sunod bulan
Play Button What is your phone number? Play Button unsaay eemung noomeRo saa telepono? Unsa'y imong numero sa telepono?
Play Button 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Play Button oosaa, doohaa, toolo, oopaat, leemaa, oonom, peeto, waalo, siyaam, naapoolo Usa, Duha, Tulo, Upat, Lima, Unom, Pito, Walo, Siyam, Napulo
Play Button Please say one number at a time. Play Button paaleehug eesultee ug tagsaa-tagsaa aang noomeRo Palihug isulti og tagsa-tagsa ang numero
Play Button A press release on that subject is being prepared. Play Button aang pagpagoolaag baaleetaa nee-aanang heelisgootaan gee-andaam naa Ang pagpagulag balita nianang hilisgutan giandam na
Play Button There will be a press conference on that subject. Play Button aadoonaay saabot saa manga teegmantaalaa nee-aanang heelisgootaan Aduna'y sabot sa mga tigmantala nianang hilisgutan
Play Button The time for the press release has not been decided yet. Play Button aang taaknaa saa pagpagoolaag baaleetaa waalaa paa maaboo-ootaan Ang takna sa pagpagulag balita wala pa mabuuton
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page