Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do not stop if the convoy is attacked! Play Button waqteeke qataaR zeeRe hamla as tawaquf nakuneen! وقتیکه قطار زیر حمله اس توقف نکنین!
Play Button Drive a minimum of 3 kms before stopping. Play Button peesh az tawaquf kam az kam see keelomeetR peesh beRaweed پیش از توقف کم از کم سه کیلومتر پیش بروید.
Play Button Following distance is 100m on open highway. Play Button faasila bayne wasaayele daR haale haRakat daR saRak haaye aazaad hadeaqal sad meteR ast. فاصله بین وسایل درحال حرکت در سرکهای ازاد حداقل صد متراست.
Play Button Following distance is 50m in towns. Play Button in faasila daR shahRhaa panjaah meteR ast این فاصله در شهر ها پنجا متر است.
Play Button When stopped on the road, keep enough space between vehicles to drive around if required. Play Button zamaanee ke tawaquf meekuneed faasila bayne wasaayel naqleeya baayad ba qadRe kafee baashad ke daR sooRat luzoom ba dowRaa dowR haRakat kaRda betwaaneed زمانی که توقف میکنید فاصله بین وسایل نقلیه باید بقدرکافی باشد که در صورت لزوم به دورا دور حرکت کرده بتوانید
Play Button If you lose sight of the convoy, slow down and wait for a military truck to pass you, and follow it. Play Button agaR qataaR Raa gom kaRdeen aasta beReen wa montazeRe yek aaRee a'skaRee baasheen wa oo Raa ta'qeeb koneen اگر قطار را گم کردین آسته برین و منتظر یک لاری عسکری باشین و او را تعقیب کنین
Play Button No weapons. Play Button aslaha baa Khod nadaashta baasheed اسلحه با خود نداشته باشید
Play Button No cell phone use. Play Button az telefone hamRaah estifaada nakuneed از تلفون همرا استفاده نکنید
Play Button Do not throw food or water to the locals. Play Button awb yaa ghezaa ba taRafe maRdume mahal nayandaazeed آب یا غذا به طرف مردم محل نیندازید
Play Button No littering or dumping trash on military camps or staging areas. Play Button dar kamphaaye 'askaree wa jaahaa-ee moza'geeree kesaafa t nandaazeen در کمپهای عسکری و جاهای موضعگیری کثافات نندازین
Play Button Go around any broken down truck in the convoy. Play Button ba dowre har laaree Kharaab shodah dar qataar begardeen به دور هر لاری خراب شده در قطار بگردین
Play Button No flashing beacons. Play Button az signaalhaa-ee ke gul o Rowshan meeshan kaaR nageeReen ازسگنالهای که گل و روشن میشه کار نگیرین
Play Button Fuel vehicle every time vehicle stops. Play Button haR baaR ke waseela-e naqleeya tawaquf meekuna taankesh Raa puR kuneen هربار که وسیله ی نقلیه توقف میکنه تانکش را پر کنین
Play Button Food is provided at some military camps when available. Play Button daR ba'zee kamphaaye askaRee ghizaa daadeh meeshawa agaR mowjood baasha در بعضی کمپهای عسکری غذا داده میشوه اگر موجود باشه
Play Button Bring plenty of food and water with you. Play Button ghizaa wa awbe kaafee baa Khod begeeReen غذا و آب کافی با خود بگیرین
Play Button If you have to stop for any reason and the convoy continues, wait for help from the military. Play Button agaR hayne RaftaaR qataaR binaa ba daleelee tawaquf meekuneen montazeR kumake askaRee baasheen اگر حین رفتار قطار بنا به دلیلی توقف میکنید منتظر کمک عسکری باشین
Play Button They will escort you back into position. Play Button aanaa shumaa Raa ba mowq'eeyatetaan hamRaahee meekunan آنها شما را به موقعیت تان همراهی میکنن.
Play Button No fighting or arguing with any other driver over position in convoy. Play Button baR saRe mowq'eeyat daR qataaR heechgaah baa askaR yaa dRiveRe deegaR jang nakuneen بر سر موقعیت در قطار هیچگاه با عسکر دیگر یا دریور دیگر جنگ نکنین
Play Button Drive in a single file. Play Button daR yak Khat dRaa-ive kuneen. در یک خط درایو کنین.
Play Button Be prepared to stop and assist broken down trucks. (Note: This is an instruction for bobtail drivers.) Play Button aamaaday tawaqof baasheen taa baa laaRyhaaye KhaRaab shuda kumak kuneen آماده توقف باشین تا با لاری های خراب شده کمک کنین
Play Button Report any problems with other drivers to the convoy commander. Play Button haR goona mushkile Raa ke baa deegaR dRiveR paydaa meekuneen ba qumandaane qataaR itlaa' bedeen هرگونه مشکلی را که با دیگر دریور پیدا میکنید به قوماندان قطار اطلاع بدین
Play Button No drug or alcohol use while driving. Play Button hangaame Raanindagee az noosheedane alkol wa mawaade moKhadaRa KhoddaaRee kuneen هنگام رانندگی ازنوشیدن الکول و مواد مخدره خودداری کنین
Play Button Know how to change tires and have proper tools. Play Button yaad daashta baashen ke taayeR chetouR tabdeel meesha wa saamaane laazim Raa baa Khod daashta baasheen یاد داشته باشید که تایر چطورتبدیل میشود و سامان لازم را با خود داشته باشین
Play Button Loads, straps, chains, and tires are the drivers' responsibility. Play Button baaR, tasma, zanjeeRhaa, taayeeRehaa az wazaayefe dRiveR as بار ، تسمه ، زنجیرها ، تایرها از وظایف دریور اس
Play Button Check every time the convoy stops. Play Button haR baaR ke qataaR estaad meesha tamaame in cheezhaa Raa mo'aayana kuneen هربارکه قطار استاد میشود تمام این چیزها را معاینه کنین
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page