Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Please wait for an interpreter. Play Button lutfan muntaziRey taRjomaan baasheed لطفا منتظر ترجمان باشید.
Play Button Please turn off your camera. Play Button lutfan kaamRey Khod Raa Khaamush kuneed لطفا کامره خود را خاموش کنید.
Play Button Please turn off your recorder. Play Button ReekoRdeR Khod Raa lutfan Khaamush kuneed ریکاردر خود را لطفا خاموش کنید.
Play Button Here is a copy of our ground rules. Play Button eenast yak kaapee qaanoonee zameeneeye maa اینست یک کاپی قانون زمینی ما.
Play Button Sign here if you agree to follow the ground rules. Play Button agaR qaanoonee maaRaa re'ayaat mekuneed eenjaa imzaa kuneed اگر قانون ما را رعایت میکنید اینجا امضا کنید.
Play Button This is not the public affairs office. Play Button een idaaRaa daftaRey umooRey 'aama neyst این اداره دفتر امورعامه نیست.
Play Button I am not an official spokesperson. Play Button man suKhan-goee Rasmee neystam من سخنگوی رسمی نیستم.
Play Button He does not wish to give an interview. Play Button oo maayil neyst key musaahiba bidehad اومایل نیست که مصاحبه بدهد.
Play Button She does not wish to give an interview. Play Button een Khaanum nameeKhaahad musaahiba bidehad این خانم نمیخواهد مصاحبه بدهد.
Play Button Do not take photos here. Play Button lutfan eenjaa 'akaasee nakuneed لطفا اینجا عکاسی نکنید.
Play Button Do not take videos here. Play Button az eenjaa film baRdaaRee nakuneed ازاینجا فیلم برداری نکنید.
Play Button Do not take photos of this place. Play Button az een mahal 'aks baRdaaRee nakuneed ازین محل عکس برداری نکنید.
Play Button Do not take videos of this place. Play Button az een mahal film baRdaaRee nakuneed ازین محل فیلم برداری نکنید.
Play Button Do not take photos of this piece of equipment. Play Button az een dastgaah 'aks baRdaaRee nakuneed ازین دستگاه عکس برداری نکنید.
Play Button Do not take videos of this piece of equipment. Play Button az een dastgaah film baRdaaRee nakuneed ازین دستگاه فیلم برداری نکنید.
Play Button You cannot enter this area now. Play Button shumaa daReen saaha daaKhil shuda nameetawaaneed شما درین ساحه داخل شده نمیتوانید.
Play Button For security reasons, I cannot address this question. Play Button ba KhaatiRe masaayeley amneeyatee een sawaaley shumaa Raa jawaab daada nameetawaanam یه خاطر مسایل امنیتی این سوال شما را جواب داده نمیتوانم.
Play Button I cannot address that question until the investigation is finished. Play Button taa Khatme tah-qeeq een sawaal Raa jawaab daada nameetawaanam تا ختم تحقیق این سوا ل را جوا ب دا ده نمیتوانم.
Play Button We do not discuss personnel or equipment strength with the media. Play Button maa Raaj'ey baa tawaaney tajheezaatee wa insaanee baa Rasaana haaye jam'ee suh-bat kaRda nameetawaneem ما راجع به توان تجهیزاتی و انسانی با رسانه های جمعی صحبت کرده نمیتوانیم.
Play Button We do not discuss future operations with the media. Play Button maa Raaj'ey ba fa'aaleeyat-haaye ayenda baa Rasaana haaye jam'ee suh-bat kaRda nameetawaneem ما راجع به فعالیت های اینده با رسانه های جمعی صحبت کرده نمیتوانیم.
Play Button We do not discuss nuclear operations with the media. Play Button maa nameetawaneem daR baaRey fa'aaleeyat-haaye hastawee baa Rasaana haaye iRtebaate jam'ee suh-bat kuneem ما نمیتوانیم د ر باره فعالیتهای هستوی بارسانه های ا رتباط جمعی صحبت کنیم.
Play Button We do not discuss chemical operations with the media. Play Button maa az fa'aaleeyat-haaye keemyaawee Khod baa Rasaana haa suh-bat nameetawaaneem ما ا ز فعالیتهای کیمیاوی خود با ر سانه ها صحبت نمیتوانیم.
Play Button We do not discuss biological operations with the media. Play Button maa Raa'jey baa fa'aaleeyat-haaye baayolojikee Khod baa Rasaana haa suh-bat nameekuneem ماراجع به فعالیت های بیولوجیکی خود با رسانه ها صحبت نمیکنیم.
Play Button We do not have information on this subject. Play Button maa daReen baaRa ma'loomaat nadaaReem ما درین باره معلومات نداریم.
Play Button Names cannot be released until victims' relatives are notified. Play Button taa zamaaneeke ba aqaaRibey shaKhsey sadama deeda itlaa' naRasida, naam haa ifshaa nameeshawad تا زمانیکه به اقارب شخص صدمه دیده اطلاع نرسده نامها افشا نمیشود.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page