Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button You are badly hurt. Play Button tamneh bahuj karaab reeteh ijaa tay cheh તમને બહુ જ ખરાબ રીતે ઈજા થઈ છે
Play Button You are very sick. Play Button tameh bahu maandaa cho તમે બહુ માંદા છો
Play Button We need to take you to surgery. Play Button amaareh tamneh oprayshin maateh lai javaa padsheh અમારે તમને ઓપરેશન માટે લઈ જવા પડશે
Play Button We need to remove this. Play Button amaareh aaneh kaadvu padsheh અમારે આને કાઢવું પડશે
Play Button We need to repair this. Play Button amaareh aanu samaarkaam karvu padsheh અમારે આનું સમારકામ કરવું પડશે
Play Button If we do not operate, you may die. Play Button agar ameh oprayshin nahee kareeyeh tow tameh kadaach maree jasho અગર અમે ઓપરેશન નહીં કરીએ તો તમે કદાચ મરી જશો
Play Button If we do not operate, you may lose this. Play Button agar ameh oprayshin nahee kareeyeh to tameh kadaach aa ang gumaavsho અગર અમે ઓપરેશન નહીં કરીએ તો તમે કદાચ આ અંગ ગુમાવશો
Play Button The operation is dangerous, but it is the only way to help you. Play Button oprayshin jokamee cheh parN tamneh madad karvaano aa ekaj maarg cheh ઓપરેશન જોખમી છે પણ તમને મદદ કરવાનો આ એક જ માર્ગ છે
Play Button Do you understand that you need this surgery? Play Button tameh jaarNo cho neh keh tamneh aa oprayshin nee jarurat cheh? તમે જાણો છો ને કે તમને આ ઓપરેશનની જરૂરત છે?
Play Button We will operate very carefully. Play Button ameh bahuj sambaaLeeneh oprayshin karshu અમે બહુ જ સંભાળીને ઓપરેશન કરશું
Play Button We want your permission before we operate on you. Play Button tamaaraa par oprayshin kartaa pahlaa amneh tamaaree manjuree joyeh cheh તમારા પર ઓપરેશન કરતાં પહેલા અમને તમારી મંજુરી જોઈએ છે
Play Button May we operate on you? Play Button ameh tamaaraa par oprayshin kareeyeh? અમે તમારા પર ઓપરેશન કરીએ?
Play Button We will begin the operation as soon as we can. Play Button jetlu baneh etlu jaldee ameh oprayshin chaalu kareeshu જેટલું બને એટલું જલદી અમે ઓપરેશન ચાલુ કરીશું
Play Button This medicine will make you sleep. Play Button aa davaa tamneh ungaadee desheh આ દવા તમને ઉંઘાડી દેશે
Play Button Have you had any surgeries? Play Button tameh kyaareh parN oprayshin karaavyu hatu? તમે ક્યારે પણ ઓપરેશન કરાવ્યું હતું?
Play Button Do you have any allergies, especially to medications? Play Button tamneh koi alarjeeyo cheh, kaas kareeneh koi davaaonee? તમને કોઈ એલર્જિઓ છે, ખાસ કરીને કોઈ દવાઓની?
Play Button Do you have high blood pressure / diabetes or blood sugar control problems? Play Button tamneh ucha raktachaap / maduprameh atvaa loheemaa saakar par neeyantrarN raakvaanee mushkelee cheh? તમને ઉચ્ચ રક્તચાપ / મધુપ્રમેહ અથવા લોહીમાં સાકર પર નિયંત્રણ રાખવા ની મુશ્કેલી છે?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2009 previous page PagePage Total next page