Get Instructions
Main Picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Let me put you in contact with someone who can help you. Play Button kiteh mweh meteh oo aa kotak ak yo mon kee kaa edeh oo Kite mwen mete ou an kontak ak yon moun ki ka ede ou
Play Button I will take you to him. Play Button map mehneh oo koteh lee M'ap mennen ou kote li
Play Button The person in charge is ___. Play Button moon kee aa tet laa seh ___ moun ki an tèt la se ___
Play Button In order to be compensated for damages, you must talk to ___. Play Button poo yo ka deeyadomaazheh oo fok oo paaleh ak ___ Pou yo ka deyandomaje ou fok ou pale ak ___
Play Button What is your name? Play Button kee zhaa oo Relee? Ki jan ou rele?
Play Button Where do you live? / What is your address? Play Button kee koteh oo abeeteh? / kee adRes oo? Ki kote ou abite? / ki adress ou?
Play Button What happened to your car? Play Button sak paaseh maasheen oo? Sak pase machinn ou?
Play Button What kind of car is it? (year, make, model) Play Button kee zhan dee maasheen lee yeh? (aneh, mak lee, modeyl) Ki jan de machinn li ye? (annee, mak li, model)
Play Button Show me your car registration. Play Button motRee RezhistRasyo maasheen oo Montre rejistrasyon machinn ou
Play Button Where is your car right now? Play Button koteh maasheen oo aa yeh konyeh aa? Kote machinn ou an ye konnye a?
Play Button Is your car drivable? Play Button eskeh maasheen oo aa kaa kojwee? Eske machinn ou an ka kondyu?
Play Button Can you bring your car here? Play Button oo kapab mehneh maasheen oo aa laa? Ou kapab mennnen machinn ou an la a?
Play Button Where did the accident happen? Play Button kee koteh akseedaa teh fet? Ki kote aksidan an te fèt?
Play Button When did the accident happen? Play Button kee leh akseedaa teh fet? Ki lè aksidan an te f èt?
Play Button What Civilian Forces' vehicle damaged your car? Play Button maasheenkee fos seevil kee adomaazheh maasheen oo aa? Machinnki fos sivil ki andomaje machinn ou an?
Play Button What soldiers were involved in the accident? Play Button kee solda kee teh epleekeh naa akseedaa? Ki solda ki te enplike nan aksidan an?
Play Button Thank you for your time. Play Button mesee poo tee taa oo paaseh avek mweh mèsi pou ti tan ou pase avek mwen
Play Button I appreciate your patience. Play Button mweh kotaa poo paasyaas oo pRaa avek mweh mwen kontan pou pasyans ou pran avek mwen
Play Button In order to be compensated for damages, you must fill out this document. Play Button poo yo kaa kopaaseh oo poo domaazh yo oo dweh Raaplee dokeemaa saa Pou yo ka konpanse ou pou domaj yo ou dwe ranpli dokiman sa a
Play Button In order to be compensated for damages, you must see ___. Play Button poo yo kaa kopaaseh oo poo domaazh yo oo dweh weh ___ Pou yo ka konpannse ou pou domaj yo ou dwe wè ___
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2010 previous page PagePage Total next page