Get Instructions
Main Picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What is your given name? Play Button kee zhaa oo Reelee? ki jan ou rele?
Play Button What is your family name? Play Button kee no faamee yoo? Ki non fanmiy ou?
Play Button What is your nationality? Play Button kee naasyonaaleeteh oo? Ki nasyonalite ou?
Play Button What country were you born in? Play Button naa kee peyee oo fet? Nan ki peyi ou fet?
Play Button How old are you? Play Button kee laazh oo? Ki laj ou?
Play Button Do you have an identity card? Play Button oo geh kaat eedaateeteh? Ou gen kat idantite?
Play Button Show me your identification. Play Button motReh mweh kaat eedaateeteh oo Montre mwen kat idantite ou
Play Button How many people live in this area? Play Button kobyeh moon kaap veev naan zon saa? Konbyen moun k'ap viv nan zonn sa a?
Play Button Who is the leader of this community? Play Button kee yes kee shef kaatyeh saa? Ki yes ki chef katye sa a?
Play Button What is his name? Play Button kee zhaa lee Reelee? Ki jan li rele?
Play Button Please write down his name. Play Button ekRee no lee seelvoo pleh Ekri non li sil vou plé
Play Button Show us the leader. Play Button motReh mweh shef kaatyeh aa Montre mwen chef katye a
Play Button How many men and women live in this community? Play Button kobyeh gaaso aak faam kaap veev naa kommeenoteh aa? konbyen gason ak fanm k'ap viv nan kominote a?
Play Button How many children live here? Play Button kobyeh tee moon kaap veev laa? Konbyen ti moun k'ap viv la a?
Play Button Are there schools here for the children? Play Button eskeh geh leekol poo tee moon yo? Eske gen lekol pou ti moun yo?
Play Button Is there enough potable water for the people? Play Button eskeh geh aaseh dlo poo moon bweh? Eske gen ase dlo pou moun bwè?
Play Button Is there a water well? Play Button eskeh geh yo pwee? Eske gen yon pyu?
Play Button Is there a public fountain? Play Button eskeh geh yo fonten pibleek? Eske gen yon fontènn piblik?
Play Button Are there any medics here? Play Button eskeh geh moon kee poo baay sweh laa? Eske gen moun ki pou bay swen la a?
Play Button Are there any engineers? Play Button eskeh geh enzhenyeh? Eske gen enjenyè?
Play Button Are there any teachers? Play Button eskeh geh pRofeeseh? Eske gen profesè?
Play Button Are there empty buildings here? Play Button eskeh geh bilding kee vid laa? Eske gen bilding ki vid la a?
Play Button Is there a local police force? Play Button eskeh geh yo fos polees lokaal? Eske gen yon fos polis lokal?
Play Button Who is responsible for public safety here? Play Button kee yes kee Responsaab sekyuriteh pibleek laa? Ki yes ki responsab sekirite piblik la a?
Play Button Whose responsibility is fire protection? Play Button kee moon kee Resposaab poo feh su keh paa geh deefeh? ki moun ki responsab pou fè su ke pa gen dufe?
Play Button Do you have fire fighting equipment? Play Button eskeh noo geh ekipmaa poo ponpyeh? eske nou gen ekipman pou ponpye?
Play Button Do you have a fire engine? Play Button eskeh noo geyeh ponp dlo? eske nou genyen ponp dlo?
Play Button Who do you call in case of an accident? Play Button kee moon oo Releh leh geh aakseedaa? Ki moun ou rele lè gen aksidan?
Play Button Are there operational emergency vehicles here? Play Button eskeh geh maasheen emezhensee kee kaa opeReh laa? Eske gen machin emèjennsi ki ka opere la a?
Play Button How many telephones do you have in the area? Play Button kobyeh teleefon noo geyeh naa kaatyeh a? Konbyen telefonn nou genyen nan katye a?
Play Button How many homes have telephones here? Play Button kobyeh kaay kee geh teleefon laa? Konbyen kay ki gen telefonn la a?
Play Button Is there a functioning police station? Play Button eskeh geh yo pos polees kee aap fonksyoneh? Eske gen yon pos polis ki ap fonksyone?
Play Button How many personnel are still on the job? Play Button kobyeh moon kee naa tRavaay laa toozhoo? konbyen moun ki nan travay la toujou?
Play Button What's the means of communication? Play Button kee mwaayeh kee geh poo komooneekeh? ki mwayen ki gen pou kominike?
Play Button Can the police station function normally without U.S. assistance? Play Button eskeh pos polees laa kaa fonksyoneh nomaalmaa saa aaseestaa aameRekeh? Eske pos polis la ka fonksyone nomalman san asistan ameriken?
Play Button Can U.S. forces depend on the local police to perform their duties as needed? Play Button eskeh fos ameReekeh yo kaa koteh soo polees lokaal laa poo yo feh tRaavaay zhaa yo bizweh? Eske fos ameriken yo ka konte sou polis local la pou yo fè travay jan yo bezwen?
Play Button How many vehicles are available? Play Button kobyeh maasheen kee deesponib? Konbyen machinn ki disponib?
Play Button What is the telephone number? Play Button kee nimeeRo teleefon aa? Ki nimero telefonn an?
Play Button Do you use radio communications? Play Button noo itileezeh Raadyo komooneekaasyo? nou itize radjo kominikasyon?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2010 previous page PagePage Total next page