Get Instructions
Main Picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button How many people live in this area? Play Button kobyeh moon kap veev naa zon naa? Konbyen moun k'ap viv nan zonn nan?
Play Button How many water wells do you have in this area? Play Button kobyeh pwee noo gehyeh naa zon saa? Konbyen pyu nou genyen nan zonn sa a?
Play Button Do you have a sewage system in this area? Play Button eskeh noo geh yoo sistem kanaleezasyo naa zon saa? Eske nou gen yon sistèm kanalizasyon nan zonn sa a?
Play Button How far are the latrines from the water wells? Play Button kee distaas latRin yo a pwee yo? Ki distans latrinn yo a pyu yo?
Play Button What type of herds graze in this area? Play Button kee zhaa deh bet noo geh naa zon saa? Ki jan de bet nou gen nan zonn sa a?
Play Button Is there a veterinarian? Play Button eskeh geh yo vetehRineh? Eske gen yon veterinè?
Play Button Are there any factories in the area? Play Button paa geh oken faaktoree naa zon aa? Pa gen okenn faktori nan zonn an?
Play Button Is there a river nearby? Play Button eskeh geh yo Rivyeh too pRee aa? Eske gen yon rivyè tou pre a?
Play Button Where do you get electricity from? Play Button kee koteh noo zhwen elektReeseeteh? Ki kote nou jwenn elektrisite?
Play Button Is there a power plant nearby? Play Button eskeh geh yo soos enezheh too pRee aa? Eske gen yon sous enèji tou pre a?
Play Button What kind of electrical appliances do people use? Play Button kee zhaa dee apaaRee elektReek moon yo iteeleezeh? Ki jan de aparey elektrik moun yo itilize?
Play Button Do you use electric stoves? Play Button eskeh noo iteeleezeh foo elektReek? Eske nou itilize fou elektrik?
Play Button Have there been forest fires in the area? Play Button eskeh geh dee feh naa foReh kee naa zon naa? Eske gen di fe nan forè ki nan zonn nan?
Play Button Are there any gas pipes around here? Play Button eskeh geh teeyo gaaz naa alatoo aa? Eske gen tuyo gaz nan alantou a?
Play Button Do you use gas to heat homes around here? Play Button eskeh noo iteeleezeh gaaz poo noo shofeh kaay yo? Eske nou itilize gaz pou nou chofe kay yo?
Play Button Is gas used for cooking? Play Button eskeh noo iteeleezeh gaaz poo feh maazhee? Eske nou itilize gaz pou fè manje?
Play Button Do you use propane gas tanks? Play Button eskeh noo iteeleezeh gaaz pRopaan? Eske nou itilize gaz propane?
Play Button Where do you get propane gas tanks supplied from? Play Button kee koteh kee aleemaateh Resevwaa gaaz pRopaan? Ki kote ki alimante resèvwa gaz propann?
Play Button Is there anyone to inspect home gas appliances? Play Button eskeh geh moon kee poo espekteh kaay kee geh apaaRee gaaz? Eske gen moun ki pou enspekte kay ki gen aparey gaz?
Play Button Is there an electrician here? Play Button eskeh geh yo elektRisyeh laa? Eske gen yon elektrisyen la a?
Play Button Is there a water supply system to households? Play Button eskeh geh yo sistem pRovizyo dlo poo kaay yo? Eske gen yon sistèm provizyon dlo pou kay yo?
Play Button Where is the facility located? Play Button kee koteh etablismaa yeh? Ki kote etablisman ye?
Play Button How many people operate the system? Play Button kobyeh moon kap opeeReh sistem laa? Konbyen moun k'ap opere sistèm la?
Play Button Is it connected to other water supply systems? Play Button eskeh lee konekteh ak lot Resevwa? Eske li konekte ak lot resèvwa?
Play Button Is it functional? Play Button eskeh lee kaa foksyoneh? Eske li ka fonksyone?
Play Button Where are the sources of raw water? Play Button kee koteh soos dlo kee paa tReteh yo yeh? Ki kote sous dlo ki pa trete yo ye?
Play Button Is it polluted? Play Button eskeh lee polyeh? Eske li polye?
Play Button Is there a water treatment used? Play Button eskeh geh yo tRetmaa kee iteeleezeh poo dlo? Eske gen yon tretman ki itilize pou dlo?
Play Button Is it chemical? Play Button eskeh lee sheemeek? Eske li chimik?
Play Button Is it through filtration? Play Button eskeh seh filtRaasyo? Eske se filtrasyon?
Play Button Is it by sedimentation? Play Button eskeh seh paa sedeemataasyo? Eske se pa sedimantasyon?
Play Button Where is the pumping station? Play Button koteh pop laa yeh? Kote ponp la ye?
Play Button How many people are needed to keep the system functional? Play Button kobyeh moon noo bezweh poo sistem laa ka kotinyeh opeeRee? Konbyen moun nou bezwen pou sistèm lan ka kontinye opere?
Play Button We've heard that there have been some problems with sewage in this neighborhood. Play Button noo taadeh kee gehyeh kek pRoblem avek sistem naa naa vwaazeenaazh laa Nou tande ke genyen kek problèm avek sistèm nan nan vwazinaj la
Play Button Do you have indoor plumbing? Play Button eskeh noo kaa plobee andaa yo koteh? Eske nou ka plonbe anndan yon kote?
Play Button Do you have any problems with your plumbing? Play Button noo paa geh oken pRoblem avek plobee? Nou pa gen okenn problèm avek plonbe?
Play Button Does your toilet work? Play Button eskeh twaalet laa maashee? Eske twalet la mache?
Play Button How many toilets do you have in the house? Play Button kobyeh twaalet oo gehyeh naa kaay laa? Konbyen twalet ou genyen nan kay la?
Play Button Do you have a septic tank? Play Button eskeh oo geh yo tak septik? Eske ou gen yon tank septik?
Play Button Is there anyone who can fix your sewer? Play Button paa geh oken moon kee ka Ranzheh kanal laa? Pa gen okenn moun ki ka ranje kanal la?
Play Button Have you contacted anyone regarding this problem? If so who? Play Button eskeh oo teh kotaakteh oken moon kosehnaa pRoblem saa? aa kaa keh oo teh feh saa, seh kee les? Eske ou te kontakte okenn moun konsènan problèm sa a? an ka ke ou te fè sa, se ki lès?
Play Button When did you contact them? Play Button kee leh oo teh kotaakteh yo? Ki lè ou te kontakte yo?
Play Button I will report this higher up and see if there is something we can do to fix the sewage problem. Play Button maa Repoteh saa ak otoRiteh yo ee yaa weh see geh yo baagaay noo kaa feh poo Raazheh pRoblem kanal laa M'a repote sa ak otorite yo e ya wè si gen yon bagay nou ka fe pou ranje problèm kanal la
Play Button We will contact the sewage company and find out what is being done to correct the problem. Play Button nap kotaakteh kopaanee kee Responsab kanal laa ee naa zhwen keesa kap fet poo Raazhee pRoblem naa N'ap kontakte konpaniy ki responsab kanal la e n'a jwenn kisa k'ap fet pou ranje problèm nan
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2010 previous page PagePage Total next page