Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Cold Play Button san-yee Sanyi
Play Button Dry Play Button boosa-shey Busasshe
Play Button Earthquake Play Button gir-gee-zar Kasa-h Girgizar ƙasa
Play Button Fog Play Button ha-zow Hazo
Play Button High winds Play Button eeskah mae booga-wa Iska mai bugawa
Play Button Hot Play Button za-pee Zafi
Play Button Humidity Play Button lay-mah Laima
Play Button Ice Play Button Kan-Kara-h Ƙanƙara
Play Button Lightning Play Button waal-Kee-yah Walƙiya
Play Button Rain Play Button roo-wan sama Ruwan sama
Play Button Sandstorm Play Button eeska-h mae ta-dah Koo-rar ya-shee Iska mai tada ƙurar yashi
Play Button Severe Play Button mae TSananee Mai tsanani
Play Button Snow Play Button doo-sa-r Kan-Ka-rah Dusar ƙanƙara
Play Button Storm Play Button hadaree Hadari
Play Button Temperature Play Button mee-zah-nin yanah-yee Mizanin yanayi
Play Button Thunderstorm Play Button hadaree mae yawan waal-Kee-yah Hadari mai yawan walƙiya
Play Button Weather Play Button yanah-yee Yanayi
Play Button Wet Play Button jeK-a-Key Jiƙaƙƙe
Play Button Typhoon Play Button goo-goo-wah mae Karpee haDe da roowan sama Guguwa mai ƙarfi haɗe da ruwan sama
Play Button Tornado Play Button ma-haw-Ka-chee-yar goo-goo-wa Mahauƙaciyar guguwa
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page