Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Angle Play Button ge-peh Gefe
Play Button Azimuth Play Button mee-zah-nin pasal-ta qua-now-nin doo-neyah Mizanin fasalta kwanonin duniya
Play Button Cleared lane Play Button hanya-r da aka boo-Dey Hanyar da aka buɗe
Play Button Compass Play Button na-oo-rar ga-ney han-yah Na'urar gane hanya
Play Button Danger area Play Button yan-kee mae haTSa-ree yankee mae hasa-ree Yanki mai hatsari
Play Button Demolition Play Button pashey-pashey Fashe-fashe
Play Button Grappling hook Play Button law-jey Lauje
Play Button In Place Play Button ajee-ye-wa eenda yah kama-tah Ajiyewa inda ya kamata
Play Button Metallic Play Button na Kar-pey Na ƙarfe
Play Button Mine Play Button nah-kee-ya Nakiya
Play Button Minefield Play Button pey-gin da aka biz-ney na-kee-yow-yee a chee-kin-sa Fegin da aka bizne nakiyoyi a cikinsa
Play Button Non-metallic Play Button baa Kar-pey ba Ba na karfe ba
Play Button Pace Play Button meezah-nin tapee-yah Mizanin tafiya
Play Button Stake Play Button toor-kee Turki
Play Button Tree Play Button eetah-chey Itace
Play Button Tape Play Button danKow Danƙo
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page