Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button How many people live in this area? Play Button moo-taney nawa ney zaw-ney a wan-nan woo-ree? Mutane nawa ne zaune a wannan wuri?
Play Button How many water wells do you have in this area? Play Button ree-jee-yo-yee nawa kookey da-soo a wan-nan woo-reen? Rijiyoyi nawa kuke da su a wannan wurin?
Play Button Do you have a sewage system in this area? Play Button koona da lam-ba-too a yan-ken nan? Kuna da lambatu a yankin nan?
Play Button How far are the latrines from the water wells? Play Button mee-ney-nee neesan woo-reen ba-haya da ree-jee-yoyen? Mine ne nisan wurin bahaya da rijiyoyin?
Play Button What type of herds graze in this area? Play Button waDan-ney eereen dahb-bo-bee ney ke kee-yo a nan? Waɗanne irin dabbobi ne ke kiyo a nan?
Play Button Is there a veterinarian? Play Button akwey lee-kee-tahn dahb-bo-bee? Akwai likitan dabbobi?
Play Button Are there any factories in the area? Play Button akwey wa-soo mas-ana-an-too a yan-ken? Akwai wasu masana'antu a yankin?
Play Button Is there a river nearby? Play Button akwey wa-nee ko-gee a koosa da nan? Akwai wani kogi a kusa da nan?
Play Button Where do you get electricity from? Play Button ta eena kookey sa-moon woo-tar lan-tar-kee? Ta ina kuke samun wutar lantarki?
Play Button Is there a power plant nearby? Play Button akwey ma-ai-katar bada woo-tar lan-tar-kee a koosa da nan? Akwai ma'aikatar bada wutar lantarki a kusa da nan?
Play Button What kind of electrical appliances do people use? Play Button waDan-ney ee-reen tar-kah-chen ka-yan lan-tar-kee moo-ta-ney key an-pa-nee dasoo? Waɗanne irin tarkaccen kayan lantarki mutane ke anfani da su?
Play Button Do you use electric stoves? Play Button koona an-pa-nee da moo-ra-hoon lan-tar-kee? Kuna anfani da murahun lantarki?
Play Button Have there been forest fires in the area? Play Button an taBa sa-moon go-barar dajee a yan-ken nan? An taɓa samun gobarar daji a yankin nan?
Play Button Are there any gas pipes around here? Play Button akwey boo-ta-yen man gas a nan? Akwai butayen man gas a nan?
Play Button Do you use gas to heat homes around here? Play Button koona an-pa-nee da gas wa-jen za-pa-pa gee-dah-jen-koo a nan? Kuna anfani da gas wajen zafafa gidajenku a nan?
Play Button Is gas used for cooking? Play Button ana an-pa-nee da man gas wa-jen dapey-dapey? Ana anfani da man gas wajen dafe-dafe?
Play Button Do you use propane gas tanks? Play Button koona an-pa-nee da tan-koo-nan man gas na dapey-dapey? Kuna anfani da tankunan man gas na dafe-dafe?
Play Button Where do you get propane gas tanks supplied from? Play Button daga eena akey kawo moo-koo waDan-nan tan-koo-nan na man gas? Daga ina ake kawo muku waɗanan tankunan na man gas?
Play Button Is there anyone to inspect home gas appliances? Play Button akwey wan-da ke dooba kay-an dakey an-pa-nee dah man gas na gee-dah-je? Akwai wanda ke duba kayan dake anfani da man gas na gidaje?
Play Button Is there an electrician here? Play Button akwey mai gyah-rahn woo-tar lan-tar-kee a nan? Akwai mai gyaran wutar lantarki a nan?
Play Button Is there a water supply system to households? Play Button akwey han-yar kai roo-wan pam-po gee-da-jan moo-ta-nee? Akwai hanyar kai ruwan pampo gidajen mutane?
Play Button Where is the facility located? Play Button a eena woo-reen ai-keen yakey? A ina wurin aikin yake?
Play Button How many people operate the system? Play Button moo-taney nawa ke ai-kee da in-jen den? Mutane nawa ke aiki da injin din?
Play Button Is it connected to other water supply systems? Play Button tana haDe ney da wa-soo ma-aikah-toon roo-wa na daban? Tana haɗe ne da wasu ma'aikatun ruwa na daban?
Play Button Is it functional? Play Button tana ai-kee? Tana aiki?
Play Button Where are the sources of raw water? Play Button daga eena akey samo roo-wahn na asa-lee? Daga ina ake samo ruwan na asali?
Play Button Is it polluted? Play Button goor-Bata-chey ney? Gurɓatacce ne?
Play Button Is there a water treatment used? Play Button ana TSab-ta-chey roo-wan? Ana tsabtace ruwan?
Play Button Is it chemical? Play Button ta han-yar kee-meeya ney? Ta hanyar kimiyya ne?
Play Button Is it through filtration? Play Button ta han-yar ta-cheywa ney? Ta hanyar tacewa ne?
Play Button Is it by sedimentation? Play Button ta han-yar da-ley-kee che? Ta hanyar daleki ce?
Play Button Where is the pumping station? Play Button eena ta-shar gee-dan roo-wan takey? Ina tashar gidan ruwan take?
Play Button How many people are needed to keep the system functional? Play Button moo-taney nawa ney akey boo-kata don woo-reen ya-chee gaba da aykee so-say? Mutane nawa ne ake bukata don wurin yaci gaba da aiki sosai?
Play Button We've heard that there have been some problems with sewage in this neighborhood. Play Button moon-jee chewa an-yee pama da wa-soo ma-TSa-lo-lee ga-me-da lam-ba-too a oon-goo-war nan Munji cewa anyi fama da wasu matsaloli gameda lambatu a unguwar nan
Play Button Do you have indoor plumbing? Play Button koona daa TSa-reen hanyaar roowaa na chee-ken geedaje? Kuna da tsarin hanyar ruwa na cikin gidaje?
Play Button Do you have any problems with your plumbing? Play Button koona da wa-soo ma-TSa-lo-lee da han-yo-yeen-koo na roowa? Kuna da wasu matsaloli da hanyoyinku na ruwa?
Play Button Does your toilet work? Play Button woo-reen ba-ha-yahr-koo yana ay-kee da kyau? Wurin bahayarku yana aiki da kyau?
Play Button How many toilets do you have in the house? Play Button woo-ra-ren bah ha-yah na-wah kookey dasoo a gee-dan? Wuraren bahaya nawa kuke da su a gidan?
Play Button Do you have a septic tank? Play Button kana da tah-kin roo-wa mai ka-war da na-jasa? Kana da tankin ruwa mai kawarda najasa?
Play Button Is there anyone who can fix your sewer? Play Button akwey wan-da zah-ee ee-yah gya-rah moo-koo lam-ba-too? Akwai wanda zai iya gyara muku lambatu?
Play Button Have you contacted anyone regarding this problem? If so who? Play Button akwey wan-da ka toon-tooba ga-me-da wan-nan ma-TSa-la? en akwey, waney ney? Akwai wanda ka tuntuba gameda wannan matsala? In akwai, wane ne?
Play Button When did you contact them? Play Button yau-she kooka yee magana dasoo? Yaushe kuka yi magana da su?
Play Button I will report this higher up and see if there is something we can do to fix the sewage problem. Play Button zan kai ma-ga-nar a sa-ma moo ga-nee ko akwey aben-da za-ayee a ma-gan-chey ma-TSa-lar wan-nan lam-ba-toon Zan kai maganar a sama, mu gani ko akwai abinda zaa'yi a magance matsalar wannan lambatun
Play Button We will contact the sewage company and find out what is being done to correct the problem. Play Button zamoo toon-too-bee kam-pa-nen lam-ba-toon don moo jee aben da sookey na shawo kan ma-TSa-lar Zamu tuntubi kamfanin lambatun don mu ji abinda suke na shawo kan matsalar
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page